Slide background
Slide background
Slide background

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

โพสต์เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 11:16:29 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 742 ครั้ง

              ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.) ได้จัดอบรมให้แก่ส่วนราชการต่างๆ  เพื่อบริการให้บริการทางภาควิชา เพื่อการจัดความรู้ ประสบการณ์จากการปฎิบัติงาน ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และส่งเสริมการจัดงาน จัดประชุม และจัดอบรมให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตร 

1. หลักสูตร "การส่งเสริมวินัยทางการเงิน การงบประมาณ ในส่วนราชการ" 
2. หลักสูตร "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ"
3. หลักสูตร "แนวทางการบริหารงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
4. หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ"
5. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
6. หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี"
7. หลักสูตร "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาให้มีปะสิทธิภาพ"
8. หลักสูตร "การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"
                                                                  >>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<< 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top