Slide background
Slide background
Slide background

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 11:31:38 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1460 ครั้ง

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้เกิดกิจกรรมบริการวิชาการในด้านต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มสมรรถนะและทักษะสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 

1.หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ.pdf
   รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 มกราคม 2560
   รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560

2.หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน 360 องศา เพื่อความสาเร็จขององค์กรยุคใหม่.pdf
   วันที่ 27-28 เมษายน 2560

3.หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร (Self and Work Improvement).pdf
   รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560
   รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

4.หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและ นักพูดอย่างมืออาชีพ.pdf
    วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

5.หลักสูตร สร้างสมรรถนะการนาเสนองานอย่างมืออาชีพ.pdf
   วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560

6.หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0.pdf
   วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560

7. หลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการ และการพัฒนางานสานักงานยุคใหม่.pdf
    วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560

         สำนักบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้สร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้จากหลักสูตรที่แสดงข้างต้นทั้งหมด 7 หลักสูตร หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.uniserv.cmu.ac.th

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top