Slide background
Slide background
Slide background

สถาบันพระปกเกล้าเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 2

โพสต์เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 14:59:43 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 872 ครั้ง

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูและความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุแห่งความขัดแย้ง และภาพรวมหลักการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานของท่านและยังสอดคล้องกับคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 187/2546 เรื่องนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้กำหนดให้องค์กรของรัฐนำกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมาใช้และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2560 และจัดการอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็ปไซต์http://kpi.ac.th
ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับบที่3) พ.ศ.2555

 

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top