Slide background
Slide background
Slide background

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารยุทศาสตร์องค์ด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2 (EA for e-Government Exchange Program: GExp)

โพสต์เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 เวลา 10:25:42 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 813 ครั้ง

          สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารทรัพยากรบุคลากร เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดอบรม “หลักสูตรการบริารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture รุ่นที่ 2” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ขึ้น เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีธรรมภิบาลในภาพรวมทุกมิติ และมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จ านวน ๑๔ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
         การอบรมในประเทศ จ านวน 11 ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร (อบรมทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.)
         การอบรมนอกสถานที่ (ภายในประเทศ) จำนวน 1 ครั้ง
         การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ครั้ง (8 วัน)
         การนำเสนอโครงการต้นแบบการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) หน่วยงานต้นสังกัด และพิธีมอบประกาศนียบัตร จ านวน 1 ครั้ง (รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน 18 ครั้ง)
          ในการนี้ สรอ. จึงขอเรียนเชิญบุคคลากรของท่านที่มีคุนสมบัติข้างต้นเข้าร่วมอบรม โดยค่าลงทะเบียนที่ 250,000 บาทต่อท่าน โดยรับจำกัดที่ 30 ท่านเท่านั้น หากมีความประสงค์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ega.or.th/th/contentlist/930/11719/   หรือเเจ้งความประสงค์มาที่นายเอก โอษฐ์น้อย หมายเลขโทรศัพท์ 08 0276 หรือ นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 08 1985 0471 ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์  bda@ega.or.th ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่่

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top