Slide background
Slide background
Slide background

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

โพสต์เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 16:09:20 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 554 ครั้ง

             สถาบันพระปกเกล้าได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ซึ่งมีพันธกิจในการจัดอบรม ศึกษาวิจัย และให้บริการวิชาการ แก่สังคมในด้านการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งและความรุนแรง จึงได้พัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.- 4ส) ขึ้น โดยมีแนวคิดว่าหลักสูตรนี้จะเป็น เวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนที่แตกต่างกัน ในแต่ละมิติมาใช้ในการศึกษาอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kpi.ac.th

>>ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่<<

>>รายละเอียดหลักสูตร<<

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top