Slide background
Slide background
Slide background

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Research Methodology 2017

โพสต์เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 11:01:45 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 865 ครั้ง

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Research Methodology-2017” เพื่อให้ความรู้ในการวิจัยทางคลินิก แก่ นักวิจัยทั้งภายในและ ภายนอกคณะ โดยมีหัวข้อในการอบรมจานวน ๑๐ เรื่อง กาหนดจัดเดือนละ ๑ ครั้งๆละ ๒ วัน ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการฝึกอบรม ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และผู้สนใจทาวิจัยทางคลินิก จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ดังกล่าว อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์ เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยัง งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวรัตน์ แก้วใจเย็น สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่
                                                                                                                                                                                                 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Clinical Research Methodology-2017”
                                                                                                                                                                                                                                  ใบลงทะเบียน
                                                                                                                                                                                                                              กำหนดการฝึกอบรม
                 

 

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top