Slide background
Slide background
Slide background

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 11:07:46 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1088 ครั้ง

           บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท (PublicTraining) และหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร (In-HouseTraining) ประกอบด้วยทีมบริหาร ที่ปรึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา การให้คำปรึกษาและการทำวิจัย ให้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในสาขาต่างๆผลงานเป็นที่ประจักษ์มาเป็นเวลานาน 
           บริษัทได้รับความสนใจและมีผลตอบรับต่อการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นอย่างดี บริษัทจึงพิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่น่าสนใจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขึ้น ตามรายการที่แนบ โดยบริษัทได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในด้านการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ จากวิทยากรหลายท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีประสบการณ์มานานมากกว่า 25 ปี โดยหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในองค์กร  หากท่านพิจารณาให้ความไว้วางใจบริษัท โปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดด้วย โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามเอกสารที่แนบ โดยองค์กรสามารถเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-4337-7330 หรือ08-6566-5945 และ Email: peaktraining2013 @ gmail.com 

>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top