Slide background
Slide background
Slide background

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โพสต์เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 17:07:12 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 325 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 8 หลักสูตร คือ
1. การคิดอย่างเป็นระบบในยุค 4.0 (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2
2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7-8
3. เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7-8
4. การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) ฝึกปฏิบัติ รุ่น 11-12
5. การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคลให้เชื่อมโยงทั้งองค์กร (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 7-8
6. เทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 20 ปี (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 3-4
7. การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ 14-15
8. การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทักษะด้าน Digital ของบุคลากรภาครัฐ (ฝึกปฏิบัติ)(ตามมติ ครม. 26 ก.ย. 60) รุ่นที่ 1-2

ในการนี้สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.drmanage.com

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top