Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการ "การศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลของรัฐ ในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า"

โพสต์เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 16:05:33 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 537 ครั้ง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ "การศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลของรัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า" เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นั้น ในการนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบางของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายการจ้างงานในอนาคตต่อไป

ดาวน์โหลด

 


ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top