Slide background
Slide background
Slide background

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้าย และความตาย

โพสต์เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 14:19:59 | ประกาศ และประชาสัมพันธ์

  • 722 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อทางเลือกการรักษา การดูและระยะสุดท้ายและความตายในแต่ละช่วงอายุ และเพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและความตาย โดยจะนำผลการตอบแบบสอบถามที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชาวไทย และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดระบบสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โดยสามารถกรอกแบบสอบถามได้ที่ https://goo.gl/nKhjJU หรือสแกน QR Code ด้านล่าง


แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top