Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/qqumffwm/domains/policehospital.org/public_html/DB/connectdb.inc.php on line 13
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 4 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
2 4 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
3 4 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
4 3 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
5 3 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
6 3 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 5)
7 3 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
8 2 ก.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 8)
9 1 ก.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 6)
10 1 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 4)
11 1 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 9)
12 1 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
13 1 ก.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เพิ่มเติมในโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 7)
14 30 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก (views 9)
15 30 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก (views 8)
16 30 มิ.ย. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัยการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก (views 10)
17 29 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้วและลำโพงฯ จำนวน 2 รายการ(เงินบำรุงฯโควิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
18 29 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น(เงินบำรุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 8)
19 26 มิ.ย. 2563 post ประกาศประกวดราคาชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (views 25)
20 25 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
21 25 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
22 25 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
23 24 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
24 23 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 11)
25 23 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 16)
26 23 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
27 23 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
28 23 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 10)
29 22 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
30 22 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 9)
31 22 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 12)
32 19 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 16)
33 19 มิ.ย. 2563 post ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุรายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 14)
34 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 17)
35 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 13)
36 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ทำตรายาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 14)
37 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน 12,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1(เงินบำรุง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
38 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
39 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
40 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ 67831 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
41 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ 10139 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 10)
42 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 11)
43 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
44 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
45 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
46 18 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
47 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
48 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
49 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิชชาชีพสำหรับผู้ข้อรับการประเมินเพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ (สบ 4) ถึง (สบ 8) ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ (views 12)
50 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ (views 13)
51 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 10)
52 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 11)
53 17 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 11)
54 16 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
55 15 มิ.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (views 28)
56 15 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
57 15 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
58 15 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
59 12 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
60 12 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดบันทึก 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
61 11 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
62 11 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
63 11 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
64 9 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
65 9 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
66 9 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 22)
67 9 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อระบบควบคุมอากาศห้องตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
68 8 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
69 8 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
70 5 มิ.ย. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 44)
71 5 มิ.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 24)
72 5 มิ.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 27)
73 5 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
74 5 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
75 5 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
76 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ (ชุดน้ำยาตรวจ Novel Coronavirus Strain ๒๐๑๙-nCoV ) (views 28)
77 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 30)
78 4 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ(เงินกองสลาก)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
79 2 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
80 2 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
81 2 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รากยาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
82 2 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
83 2 มิ.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 21 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
84 1 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
85 1 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
86 1 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
87 1 มิ.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
88 29 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธีคัดเลือก (views 27)
89 29 พ.ค. 2563 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดน้ำยาตรวจปริมาณไวรัส HIV-1 และ HBV DNA) (views 99)
90 28 พ.ค. 2563 post ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 33)
91 28 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
92 28 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
93 27 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
94 27 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
95 27 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
96 26 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
97 26 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
98 26 พ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 33)
99 25 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
100 25 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
101 25 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
102 25 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
103 20 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 37)
104 19 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
105 19 พ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินระดับก้านสมองในเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 47)
106 19 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
107 19 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
108 18 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
109 18 พ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะพลาสติกสีแดงติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 34)
110 15 พ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิของเบาะนอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 54)
111 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ(เงินบำรุงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
112 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
113 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 34)
114 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
115 14 พ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รหัส ๓๑๙ II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวนการพิมพ์ ๖,๔๐๐ แผ่น จำนวน ๖๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 44)
116 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
117 14 พ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่น ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint M๓๕๕df รหัส CT๒๐๑๙๓๘ จำนวน ๒๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 42)
118 14 พ.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่น ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint M๓๕๕df รหัส CT๒๐๑๙๓๘ จำนวน ๒๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 21)
119 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
120 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
121 14 พ.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 20)
122 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
123 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
124 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
125 14 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
126 13 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจสารเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
127 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
128 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
129 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 21)
130 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
131 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 14)
132 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 17)
133 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
134 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
135 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
136 12 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
137 8 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
138 8 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
139 8 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
140 8 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
141 7 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร(เงินกองสลากฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
142 7 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าและกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจฯ(เงินกองสลาก)270,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
143 7 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
144 7 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
145 7 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
146 5 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
147 5 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
148 5 พ.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
149 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
150 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจประะเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 32)
151 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 36)
152 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
153 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
154 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
155 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
156 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 20)
157 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
158 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
159 1 พ.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
160 30 เม.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 29)
161 28 เม.ย. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 61)
162 28 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 29)
163 28 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
164 28 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 31)
165 28 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยนพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
166 28 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
167 26 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างบำรุงรักษาระบบขนส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
168 26 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
169 26 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
170 26 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
171 26 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
172 26 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
173 24 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ญเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล(โควิค19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
174 24 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 40)
175 22 เม.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 45)
176 22 เม.ย. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 41)
177 22 เม.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
178 21 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 43)
179 21 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ(เงินบำรุงฯ)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
180 21 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 34)
181 21 เม.ย. 2563 post จัดซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง ( TERUMO INFUSION SET FOR PUMP ) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด (views 154)
182 21 เม.ย. 2563 post ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung MLT-D ๒๐๓E เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวนการพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๓๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 44)
183 20 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 39)
184 20 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 37)
185 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
186 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
187 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
188 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 46 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
189 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 49 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
190 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 62 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
191 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 72 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
192 17 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 47)
193 16 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องรับ-ส่งวิทยุVHFกับเครื่องบันทึกเสียง(ผู้ป่วยนอก.)(เงินบำรุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 41)
194 16 เม.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 เครื่อง (views 51)
195 15 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 49)
196 15 เม.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 42)
197 15 เม.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องปลอดเชื้อ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ (views 60)
198 13 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
199 13 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
200 13 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
201 13 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
202 13 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 43)
203 13 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 48)
204 11 เม.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
205 10 เม.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (views 86)
206 9 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือศัลยกรรมตกแต่ง จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 56)
207 8 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตาโดยใช้ระบบ Confocal Scanning Ophthalmoscope จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 55)
208 8 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
209 7 เม.ย. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
210 4 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
211 4 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
212 3 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
213 3 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
214 3 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
215 3 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
216 3 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
217 1 เม.ย. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (views 77)
218 1 เม.ย. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะเคมีบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
219 27 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 77)
220 27 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
221 26 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
222 26 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
223 26 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
224 26 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
225 26 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
226 25 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ พร้อมเครื่องกำเนิดแสง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 93)
227 24 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ รายการ เครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
228 24 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดวิีดีทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 59)
229 24 มี.ค. 2563 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 (views 64)
230 24 มี.ค. 2563 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 61)
231 23 มี.ค. 2563 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คงคลัง) จำนวน 1 โครงการ (views 63)
232 21 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
233 20 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
234 20 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
235 20 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
236 20 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
237 20 มี.ค. 2563 post ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจภูธรภาค ๓ ตำรวจภูธรภาค ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 55)
238 20 มี.ค. 2563 post ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัยการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 62)
239 19 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
240 19 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
241 19 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
242 18 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลาง จ้างโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธีคัดเลือก (views 53)
243 18 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตาโดยใช้ระบบ Confocal Scanning Ophthalmoscope จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 52)
244 17 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 17 มี.ค.-1 เม.ย.63) (views 62)
245 16 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 16 มี.ค.-1 เม.ย.63) (views 69)
246 16 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 50)
247 16 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
248 14 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
249 13 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
250 13 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
251 13 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
252 13 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
253 13 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 95)
254 13 มี.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 46)
255 13 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 38)
256 13 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 51)
257 13 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 45)
258 13 มี.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
259 12 มี.ค. 2563 post ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 52)
260 12 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 62)
261 11 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการรถเข็นเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) ๒ ชั้น ขนาดกลาง จำนวน ๖ คัน และครุภัณฑ์สำนักงาน รายการคูลเล่อร์สแตนเลส จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
262 10 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
263 10 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
264 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 58)
265 10 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (views 70)
266 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 43)
267 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
268 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
269 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
270 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
271 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
272 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
273 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 46)
274 9 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 50)
275 9 มี.ค. 2563 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 9-12 มี.ค.63) (views 58)
276 9 มี.ค. 2563 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 9-12 มี.ค.63) (views 63)
277 9 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 49)
278 9 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัยการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (views 53)
279 9 มี.ค. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างตรวจด้านอาชีวอนามัยการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งจราจรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (views 51)
280 6 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
281 5 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ (views 53)
282 5 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา ) (views 56)
283 4 มี.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจภูธรภาค ๓ ตำรวจภูธรภาค ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
284 4 มี.ค. 2563 post ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
285 4 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
286 3 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หริือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบชั่วคราว 2 เครื่อง(เงินบำรุงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
287 3 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องปั้มนมไฟฟ้า 1 ชุด(เงินบำรุงฯ)วิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
288 3 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อ 1 เครื่อง(เงินบำรุงฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
289 3 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FM 15 เครื่อง(เงินบำรุงฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
290 3 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 512)
291 3 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 46)
292 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน 1 เครื่อง (views 45)
293 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
294 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
295 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด จำนวน 3 เครื่อง (views 47)
296 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
297 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
298 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
299 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
300 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 40)
301 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
302 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 44)
303 2 มี.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
304 28 ก.พ. 2563 post ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพื ยี่ห้อ Samsung จำนวน 4 รายการ (views 60)
305 28 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง (views 55)
306 27 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจภูธรภาค ๓ ตำรวจภูธรภาค ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 89)
307 27 ก.พ. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เดือน ก.พ.๖๓ (views 82)
308 27 ก.พ. 2563 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจภูธรภาค ๓ ตำรวจภูธรภาค ๔ และตำรวจภูธรภาค ๗ (วันที่ ๒๗ ก.พ. - ๓ มี.ค.๖๓) (views 56)
309 27 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและปรับเทียบ กล้องตรวจหูยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
310 26 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวีดีทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิะเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
311 26 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน จำนวน ๒๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 51)
312 25 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
313 25 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
314 24 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน 12,000 ม้วน (views 55)
315 24 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือศัลยกรรมตกแต่ง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
316 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมเล็ก จำนวน ๔ ชุด (เงินบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
317 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับควบคุมการจ่ายออกซิเจนระบบไปป์ไลน์ จำนวน ๑๒ เครื่อง(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
318 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
319 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
320 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
321 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
322 21 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
323 20 ก.พ. 2563 post ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ (TONER)สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Fuji-Xerox รุ่น DucuPrint M 355df จำนวน 100 ตลับ (views 65)
324 19 ก.พ. 2563 post ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 1 เครื่อง (views 76)
325 19 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
326 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
327 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
328 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
329 18 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 58)
330 18 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 52)
331 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
332 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
333 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 55)
334 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
335 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจรักษาโรคภายในโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับงอทิศทางได้ พร้อมเครื่องกำเนิดแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด (views 48)
336 18 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 49)
337 17 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันที่เคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 68)
338 17 ก.พ. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 67)
339 15 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
340 15 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
341 15 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
342 15 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
343 15 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 47)
344 14 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 96)
345 13 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตาโดยใช้ระบบ Confocal Scanning Ophthalmoscope จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
346 13 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 68)
347 13 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหัวข้อการปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความก้าวหน้าของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
348 13 ก.พ. 2563 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 78)
349 13 ก.พ. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
350 13 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
351 12 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 109)
352 12 ก.พ. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อรถเข็นไฟฟ้าสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
353 12 ก.พ. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
354 12 ก.พ. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๗ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
355 12 ก.พ. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องดูดเสมหะติดฝาผนัง จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
356 12 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ระบบบันทึกติดตามอุณหภูมิและแจ้งเตือนทางโทรศัทพ์อัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
357 11 ก.พ. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศอัดภายในตัวเครื่องและนอกเครื่อง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
358 8 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
359 8 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
360 7 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๘ ตัว (เงินบำรุงปี 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
361 6 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 75)
362 6 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 74)
363 6 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 69)
364 5 ก.พ. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 94)
365 4 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน(เงินบำรุงฯ)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
366 4 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 82)
367 3 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
368 3 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 106)
369 3 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 63)
370 2 ก.พ. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
371 31 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 91)
372 31 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ (views 112)
373 31 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 74)
374 29 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
375 29 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
376 29 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
377 28 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน ยี่ห้อ HONEYWELL (views 75)
378 28 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเก็บอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency Cart)(เงินบำรุง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
379 28 ม.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 73)
380 27 ม.ค. 2563 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓) (views 104)
381 27 ม.ค. 2563 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ (views 86)
382 27 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26 ใบสั่งซื้อ (views 83)
383 27 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 82)
384 27 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ (TONER) สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Fuji-Xerox รุ่น DocuPrint M ๓๕๕df จำนวน ๑๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 71)
385 27 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๑๒,๐๐๐ ม้วนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
386 27 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น ๓๑๙II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน ๔๐๐ ตลับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 72)
387 27 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 70)
388 24 ม.ค. 2563 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 73)
389 24 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 71)
390 23 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
391 23 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
392 23 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาพร้อมความหนากระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดไม่สัมผัสลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง (views 75)
393 23 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิสำหรับฟอกเลือด จำนวน ๓ เครื่อง (views 65)
394 22 ม.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 113)
395 22 ม.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.2562 ถึง เดือนธ.ค.2562) (views 81)
396 22 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 77)
397 20 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
398 20 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
399 20 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
400 20 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
401 17 ม.ค. 2563 post ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (แบบมีระบบฟอกอากาศ) รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 102)
402 16 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
403 16 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
404 16 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
405 16 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
406 16 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
407 16 ม.ค. 2563 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (views 82)
408 16 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงยี่ห้อ GE รุ่น VIVID E๙ ๔D BT๑๓ S/N ๑๐๐๙๖VE๙ แบบไม่รวมอะไหล่ (views 67)
409 15 ม.ค. 2563 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 60)
410 15 ม.ค. 2563 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 114)
411 14 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
412 14 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
413 14 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
414 14 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
415 14 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 76)
416 13 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบ ไหลเวียนโลหิต สำหรับห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จำนวน ๑ ชุด (views 78)
417 10 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
418 10 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
419 10 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
420 10 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
421 10 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
422 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 73)
423 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 72)
424 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 86)
425 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดรองรับระบบนำทาง ๓ มิติ EVIS EXERA III COLONO VIDEOSCOPE จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
426 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจให้ภาพรายละเอียดสูง EVIS EXERA III BRONCHO VIDEOSCOPE จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
427 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดโฟกัสสองระดับให้ภาพรายละเอียดสูง EVIS EXERA III GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
428 9 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 70)
429 8 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
430 7 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
431 7 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
432 7 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
433 7 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
434 7 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
435 6 ม.ค. 2563 post ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ (views 72)
436 2 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
437 2 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
438 2 ม.ค. 2563 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
439 27 ธ.ค. 2562 post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 135)
440 27 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
441 27 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 98)
442 27 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง (views 164)
443 27 ธ.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 400 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 90)
444 26 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
445 25 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 97)
446 25 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 108)
447 25 ธ.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 3 ตัว โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 80)
448 24 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
449 24 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
450 24 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
451 24 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
452 24 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
453 24 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่มของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
454 23 ธ.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 114)
455 19 ธ.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 102)
456 19 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 86)
457 19 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 93)
458 17 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 99)
459 16 ธ.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 124)
460 13 ธ.ค. 2562 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด จำนวน 3 เครื่อง (views 98)
461 13 ธ.ค. 2562 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 93)
462 12 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
463 12 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
464 12 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
465 12 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
466 11 ธ.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 71)
467 11 ธ.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 91)
468 11 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 82)
469 11 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
470 7 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการ World AIDS Day getting to ZERO : ร่วมพลังชุมชนยุติเอดส์ กับโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 3 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
471 3 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
472 3 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
473 3 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
474 3 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
475 2 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง แบบไม่รวมอะไหล่ (views 95)
476 2 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด (views 96)
477 2 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รหัส CF ๒๒๖XC สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๑๕๐ ตลับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 105)
478 2 ธ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 100)
479 2 ธ.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต สำหรับห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จำนวน 1 ชุด โดยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 84)
480 27 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 124)
481 27 พ.ย. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ เครื่อง (views 119)
482 27 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 96)
483 27 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 87)
484 27 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 89)
485 25 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
486 25 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
487 25 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
488 25 พ.ย. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (views 95)
489 23 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
490 22 พ.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิสำหรับฟอกเลือด จำนวน ๓ เครื่อง (views 124)
491 21 พ.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เดือน พ.ย.๖๒ (views 127)
492 21 พ.ย. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถเข็นจัดแจกยา จำนวน 22 คัน (views 96)
493 20 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใข้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
494 20 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
495 20 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
496 20 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
497 20 พ.ย. 2562 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต สำหรับห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 90)
498 18 พ.ย. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2563น ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปี 2563 (views 132)
499 15 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
500 13 พ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพ่นยา ตะกร้าใส่ชิ้นเนื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 120)
501 7 พ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 150)
502 1 พ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใสใส่วัตถุพยาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 157)
503 1 พ.ย. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.2562 ถึง เดือนก.ย.2562) (views 134)
504 30 ต.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับใบเลื่อย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 112)
505 21 ต.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินนอกงบประมาณ) (views 243)
506 9 ต.ค. 2562 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (วันที่ 9-15 ต.ค.62) (views 221)
507 7 ต.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 ใบสั่งซื้อ (views 223)
508 1 ต.ค. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร (views 181)
509 30 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดไตเทียม นย.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 183)
510 30 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการกลุ่มงานนิติพยาธิ ๓ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 195)
511 30 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
512 29 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
513 29 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
514 29 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เงินโครงการงบเอดส์ฯ)จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
515 27 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนหัวจ่ายแก๊ส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
516 27 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 203)
517 27 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 149)
518 27 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 150)
519 27 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นต. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 140)
520 27 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและวอบเทียบเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติแบบระบบปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
521 27 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) โรงพยาบาลตำรวจ (views 125)
522 27 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 2 สำหรับห้องผ่าตัด 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
523 27 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
524 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศระบบHEPAกำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดานยี่ห้อHONEYWELL กลุ่มงานศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
525 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร สำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
526 26 ก.ย. 2562 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอกย้อมสีพิเศษ Immunohistochemistry แบบไม่รวมการแปลผล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 187)
527 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารและห้องน้ำ ชั้น ๒ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ (views 124)
528 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 110)
529 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
530 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
531 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
532 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 124)
533 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
534 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
535 26 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 3 เครื่อง (views 119)
536 26 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER , HIACE , VIGO , VENTURY , AVANZA , ALTIS จำนวน 29 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง (views 120)
537 25 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 144)
538 25 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 ใบสั่งซื้อ (views 127)
539 24 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษกชั้น 2 สำหรับห้องผ่าตัด 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
540 24 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
541 24 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
542 24 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
543 24 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
544 23 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 138)
545 20 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด 1.5 ลิตร, 3 ลิตร และสายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดสะอาดความยาว 1.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 188)
546 20 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 รายการ ( สถาบันนิติเวชวิทยา ) (views 129)
547 20 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 152)
548 20 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
549 19 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 133)
550 19 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 110)
551 19 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 130)
552 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
553 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
554 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
555 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
556 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
557 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ottix plus จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 102)
558 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
559 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
560 19 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 112)
561 18 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แบบ Ceiling (General Radiography) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed MC เลขที่เครื่อง 3M5256232001 จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
562 18 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ รพ.ตร. (ทุ่งสองห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
563 18 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
564 18 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและดูแลบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 19 อาคาร และอาคารศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
565 18 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรสำหรับอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
566 18 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
567 18 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
568 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา , อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 619)
569 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
570 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
571 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
572 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนวาล์วลดแรงดันและเปลี่ยนท่อน้ำบริเวณชั้น 8, 9, และ 10 อาคาร ฉก. ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
573 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 3 เครื่อง (เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
574 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดฟิล์มกรองแสงและติดสติ๊กเกอร์ฝ้าที่กระจก ของสำนักงานสูติฯฯ อาคาร มภร. ชั้น 6 (views 79)
575 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เสาแขวนน้ำเกลือ)(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
576 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เสาแขวนน้ำเกลือ)(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
577 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้เย็นเก็บศพ จำนวน ๕ ตู้ ๑ ห้องรวมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 240)
578 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจชนิดสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
579 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
580 17 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
581 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ( COST/TEST ) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 131)
582 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
583 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
584 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
585 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
586 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 124)
587 16 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 107)
588 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ขาวดำ CANON รุ่น 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 400 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 128)
589 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
590 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
591 16 ก.ย. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (views 126)
592 13 ก.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (views 164)
593 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 139)
594 13 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) โรงพยาบาลตำรวจ (ตั้งแต่วันที่ 13-20 ก.ย.2562) (views 196)
595 13 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการ จัดเก็บ และรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) โรงพยาบาลตำรวจ (views 133)
596 13 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๓-๒๓ ก.ย.๖๒) (views 143)
597 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
598 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลในบ่อพักเสพติกแท้งค์ส้วมห้องน้ำเจ้าหน้าที่คนงานกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
599 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
600 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
601 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
602 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
603 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
604 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
605 13 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นเก็บอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)(กลุ่มงานตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
606 12 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอกย้อมสีพิเศษ Immunohistochemistry แบบไม่รวมการแปลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
607 12 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 106)
608 12 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ฟิล์มปิดแผ่นสไลด์ สำหรับเครื่องติดฟิล์มอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 113)
609 12 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ ของหอผู้ป่วย กลุ่มงานอายุรกรรม อาคาร มภร. ชั้น 10 (views 104)
610 12 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มน้ำร้อนีะบบซิลเลอร์ อาคาร มก. ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 111)
611 12 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ของกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
612 12 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำในห้องพักแพทย์ จำนวน 5 ห้องของสำนักงานแพทยตรศึกษา อาคารบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาจง (views 109)
613 12 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องส่องตรวจและทำการผ่าตัดภายในช่องท้องระบบ 3 มิติ ชนิดความละเอียดสูง ของห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
614 11 ก.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม นย.รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 106)
615 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เหมาบริการบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์อาคารสัจธรรม นต. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 115)
616 11 ก.ย. 2562 post ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑ ตำรวจภูธรภาค ๒ ตำรวจภูธรภาค ๓ และตำรวจภูธรภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 121)
617 11 ก.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 129)
618 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
619 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
620 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
621 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
622 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
623 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
624 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
625 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 93)
626 11 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 92)
627 10 ก.ย. 2562 post ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่จำนวน ๓ ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
628 10 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT/APTT) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 128)
629 10 ก.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ (วันที่ 10 กันยายน 2562) (views 145)
630 10 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 9 อาคาร และพื้นที่ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
631 10 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
632 10 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
633 10 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
634 10 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ)จำนวน 6 โครงการ (views 131)
635 10 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อรถเข็นจัดแจกยา จำนวน 22 คัน (views 142)
636 9 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รหัส CF ๒๒๖XC สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน ๑๕๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 156)
637 9 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 Package จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 129)
638 9 ก.ย. 2562 post ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 138)
639 9 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน 720000 ลูกบาศก์เมตร (views 119)
640 9 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 ใบสั่งซื้อ (views 119)
641 9 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ของกลุ่มงานตา รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
642 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
643 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
644 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
645 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
646 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
647 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
648 6 ก.ย. 2562 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (views 115)
649 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
650 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
651 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
652 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
653 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
654 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
655 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
656 6 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
657 5 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 ใบสั่งซื้อ (views 139)
658 5 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อหายใจยาก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 124)
659 4 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 114)
660 3 ก.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารและห้องน้ำ ชั้น ๒ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ (views 133)
661 3 ก.ย. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารและห้องน้ำ ชั้น ๒ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ (views 117)
662 3 ก.ย. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (views 127)
663 3 ก.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 126)
664 3 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1-4 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก (views 198)
665 3 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 126)
666 2 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งผนังลิฟต์ ตึกมงคลกาญจนาภิเษก งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
667 2 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
668 2 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
669 2 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
670 2 ก.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
671 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 134)
672 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out Lab)จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 184)
673 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)พร้อมแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและการตรวจนับเรติคูโลไซต์ พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
674 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค ๑-๔ (views 145)
675 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
676 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
677 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 124)
678 30 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำจัดเชื้อโรคชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ HONEYWELL รุ่น F115C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 174)
679 29 ส.ค. 2562 post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (views 133)
680 29 ส.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (views 133)
681 28 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
682 28 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
683 28 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
684 28 ส.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 128)
685 28 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียนโล่ 67833 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 131)
686 28 ส.ค. 2562 post ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 127)
687 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
688 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
689 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
690 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 124)
691 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
692 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
693 27 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
694 27 ส.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สายสวนเพื่อดูภาพของหลอดเลือดหัวใจ C7 dragonfly) จำนวน 1 รายการ (views 113)
695 26 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (VideoLaryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 131)
696 26 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3M รุ่น 5XL#1 S/N 720607,รุ่น 5XL#2 S/N 720606และรุ่น 8XL S/N 300453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
697 26 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
698 26 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
699 26 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
700 26 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
701 23 ส.ค. 2562 post ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 127)
702 23 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
703 22 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าเหมาจ่าย Cost/Test การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 22-30 ส.ค.62) (views 153)
704 22 ส.ค. 2562 post ซ่อมพื้นห้อง แท่นอ่าง และม่านปรับแสง ของหอผู้ป่วย ฉกร. กลุ่มงานกุมารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
705 22 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL ๘๐ หมายเลขเครื่อง ๑๐๖๑๖๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
706 22 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line หมายเลขเครื่อง FL๐๓๐๓๒๘ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
707 22 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
708 22 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจประเมินหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (views 148)
709 21 ส.ค. 2562 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (views 155)
710 21 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
711 21 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
712 21 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
713 21 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
714 21 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคบระบบดิจิตอลชนิดซีอามร์ รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ หมายเลขเครื่อง 157569 แบบรวมอะไหล่ (TOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
715 20 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ขาวดำ CANON รุ่น 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANONจำนวน 400 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 123)
716 20 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน 1,๖๗๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
717 20 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA๑C (COST/TEST) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (views 144)
718 20 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
719 20 ส.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปี 2563 (views 144)
720 20 ส.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 192)
721 19 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งขนาด 1.5,3.0 และสายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนอดสะอาด ยาว 18. เมตร (views 197)
722 19 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 136)
723 19 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
724 18 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
725 18 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
726 16 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 156)
727 15 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 232)
728 15 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางโครงการเช่าเหมาจ่าย Cost/Test การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 151)
729 15 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 171)
730 15 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
731 15 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
732 15 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL 80 หมายเลขเครื่อง 1061689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
733 14 ส.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 138)
734 9 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
735 9 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
736 8 ส.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 177)
737 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงยี่ห้อ GE รุ่น VOLUSON E8 และ GE รุ่น VOLUSON E10 โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
738 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่)ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำหรับห้องผ่าตัด 1-7 โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
739 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี สำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่า่งอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด ของงานเจาะเลือดและรับสิ่งส่งตรวจ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
740 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่)ของห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆทางศัลยกรรม ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 4 สำหรับห้องผ่าตัดตา 1-3 ของกลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
741 8 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 Package จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 144)
742 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
743 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Fresenius จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
744 8 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน 1,๖๗๕ เครื่อง (views 122)
745 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 132)
746 8 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
747 7 ส.ค. 2562 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างบริการบริหารอาคารและระบบวิศวกรรมอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) (views 242)
748 7 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบริหารอาคารและระบบวิศวกรรมอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 160)
749 7 ส.ค. 2562 post ประกาศวิจารณ์โครงการเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA๑C (COST/TEST) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) (views 175)
750 7 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA๑C (COST/TEST) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 721)
751 7 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 35 ใบสั่งซื้อ (views 154)
752 7 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29 ใบสั่งซื้อ (views 142)
753 4 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
754 4 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
755 2 ส.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เตียงตรวจผู้ป่วยและทำหัตถการผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรม ชนิดปรับด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 149)
756 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
757 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)พร้อมแยกชนิดเม็ดเลือดขาวและการตรวจนับเรติคูโลไซต์ พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลอดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
758 1 ส.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out Lab) จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
759 1 ส.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสายต่อขยายชนิดปริมาตรน้อยความยาว 15 เซนติเมตร จำนวน 120,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
760 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 142)
761 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Maintenance Lab Server(LIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
762 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
763 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR เลขที่เครื่อง 3M5249A13007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
764 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution เลขที่เครื่อง 3M1BDE0153001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
765 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
766 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แบบรวมอะไหล่ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Flexavision F3 เลขที่เครื่อง LM8165246001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
767 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
768 31 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารคุณวิศาล (No.1,No.2) และอาคารหอพัก 7 ชั้น ยี่ห้อซิกม่า แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
769 31 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์และใบมีด ยี่ห้อ Ziemer รุ่น FEMTO LDV Crystal Line หมายเลขเครื่อง FL030328 (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
770 31 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิกพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZEISS รุ่น MEL 80 หมายเลขเครื่อง 1061689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
771 30 ก.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียนโล่ ๖๗๘๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 146)
772 30 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 130)
773 30 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
774 30 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
775 30 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
776 30 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
777 30 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
778 30 ก.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ Harmonic Fosuc 9 cm. (views 150)
779 26 ก.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อหมึกพิมพ์ขาวดำ Canon รุ่น 319II สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ CANONจำนวน 400 ตลับ (views 168)
780 26 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
781 26 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 166)
782 26 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ หมายเลขเครื่อง 157569 แบบรวมอะไหล่ (TOP) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
783 26 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ยี่ห่อ PIONEER ELEVATOR อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
784 26 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
785 25 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Autonomated External Defibrillator, AED) พร้อมอุปกรณ์เสริม (ตู้เก็บเครื่องพร้อมระบบป้องกัน ,แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับติดหน้าอก 2 แผ่น/เครื่อง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 232)
786 25 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และ บันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
787 24 ก.ค. 2562 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด นย.รพ.ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 190)
788 24 ก.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (views 160)
789 23 ก.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์วีดิทัศน์สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อหายใจยาก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 159)
790 23 ก.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 181)
791 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
792 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
793 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
794 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
795 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
796 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
797 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
798 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
799 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
800 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
801 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
802 22 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
803 19 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 192 slice พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา จำนวน 1 เครื่อง (views 165)
804 12 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 209)
805 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 210)
806 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.2562 ถึง เดือนมิ.ย.2562) (views 189)
807 11 ก.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 12,000 ชิ้น ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งขนาด 3 ลิตร จำนวน 10,000 ชิ้น และสายดูดเลือดและภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดสะอาดความยาว 1.8 เมตร จำนวน 14,000 ชิ้น) จำนวน 3 รายการ (views 222)
808 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
809 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
810 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
811 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
812 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 174)
813 11 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
814 10 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7-9 และ กทม.ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 176)
815 9 ก.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (views 349)
816 9 ก.ค. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 148)
817 8 ก.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (views 186)
818 8 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 153)
819 5 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Autonomated External Defibrillator, AED) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
820 5 ก.ค. 2562 post ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 192 slice พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
821 3 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
822 3 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
823 3 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:ซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมระบบดิจิตอล Upright จำนวน 1 เครื่อง (views 123)
824 3 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
825 3 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
826 3 ก.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
827 1 ก.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของ รพ.ตร. (Outsource Service) (วันที่ 1 ก.ค.-22 ก.ค.62) (views 191)
828 28 มิ.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 387)
829 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (VideoLaryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 164)
830 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดติดเพดาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 183)
831 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 175)
832 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 171)
833 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
834 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียนโล่ ๖๗๘๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 165)
835 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 167)
836 27 มิ.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาซื้อสายต่อขยายชนิดปริมาตรน้อยความยาว ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 207)
837 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙ อาคารสัจธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 151)
838 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 159)
839 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 159)
840 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
841 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
842 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 158)
843 26 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
844 25 มิ.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของ รพ.ตร. (Outsource Service) (วิจารณ์ วันที่ 25 มิ.ย.-28 มิ.ย.62) (views 177)
845 25 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดรองน้ำแอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 153)
846 25 มิ.ย. 2562 post ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดเจาะตัดชิ้นเนื้อ เต้านมระบบดิจิตอล Upright จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาพจง (views 199)
847 24 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีสเปรย์ ๖๐ กระป๋อง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 126)
848 20 มิ.ย. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 Package จำนวน 1 ชุด (views 149)
849 20 มิ.ย. 2562 post ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 203)
850 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 183)
851 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
852 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 167)
853 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
854 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
855 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ 67718 (views 163)
856 19 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ 67831 (views 159)
857 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 188)
858 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 174)
859 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7-9 และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 มิ.ย.-4 ก.ค.) (views 190)
860 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
861 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ACCU-CHEK) จำนวน 1 รายการ (views 217)
862 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดินท่อเมนน้ำทิ้งจากบ่อเกรอะมาลงบ่อพักระบายน้ำบัดน้ำเสีย ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 156)
863 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย ของ ไอ.ซี.ยู. อุบัติเหตุ อาคาร ฉก. ชั้น 3/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
864 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้ง ของกลุ่มงานทัตกรรม รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
865 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หัวกรอฟัน ของกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 160)
866 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดกระโปรงสีชมพู ของ ไอ.ซี.ยู. อุบัติเหตุ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 167)
867 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7รายการ ของห้องผ่าตัดศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
868 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนกระจกบานตาย ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.แก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
869 18 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนอะไหล่หัวกรอฟันชนิดตรงและหัวกรอช้า จำนวน 16 รายการ ของกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
870 17 มิ.ย. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สายต่อขยายชนิดปริมาตรน้อยความยาว 15 ซม.) (views 221)
871 12 มิ.ย. 2562 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ ๑๐๑๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 180)
872 12 มิ.ย. 2562 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7-9 และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (วิจารณ์วันที่12-17 มิ.ย.62) (views 209)
873 12 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ ชนิด 8 ช่อง ตู้ที่ 14 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 199)
874 11 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 187)
875 11 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 206)
876 11 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
877 10 มิ.ย. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 2 โครงการ (views 227)
878 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
879 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 191)
880 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
881 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
882 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
883 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
884 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
885 7 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
886 6 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียนโล่ 10174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 174)
887 6 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 157)
888 5 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ 10140 (views 174)
889 5 มิ.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียนโล่ 67832 (views 175)
890 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 199)
891 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 191)
892 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 183)
893 31 พ.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (views 207)
894 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
895 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบแก๊ส ของ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
896 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เก้าอี้ทำฟัน ห้อง 501 ของ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
897 31 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดินท่อเมนส่งน้ำประปาจากห้องเครื่องปั๊มจนถึงถังพักน้ำบนดาดฟ้า อาคารหอพัก 7 ชั้น ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
898 30 พ.ค. 2562 post ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (views 196)
899 29 พ.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดติดเพดาน จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 214)
900 29 พ.ค. 2562 post ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (VideoLaryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 201)
901 29 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 181)
902 29 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 187)
903 29 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 176)
904 29 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 172)
905 29 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 190)
906 29 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
907 28 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29 ใบสั่งซื้อ (views 174)
908 27 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูดตะกอนบ่อพักน้ำเสีย อาคาร ฉกร. ชั้นใต้ดิน (ฝั่งกุมาร) ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 187)
909 27 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลับคม ปรับผิว ทำความสะอาด กรรไกรสำหรับทำหัตถการชนิดต่างๆ ของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 183)
910 27 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 165)
911 23 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในโพรงจมูกผ่านระบบวีดิทัศน์ ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 219)
912 23 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. อาคาร ฉก. ขั้น 4 โยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 207)
913 23 พ.ค. 2562 post ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ของกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. อาคาร ฉกร. ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 220)
914 23 พ.ค. 2562 post ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลศัลยกรรมประสาท ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
915 23 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท ของห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร มก.ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 168)
916 22 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 188)
917 22 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 186)
918 22 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 197)
919 22 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
920 22 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (views 198)
921 21 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูดตักไขมันอาคารเก็บขยะ, รางระบายน้ำหลังอาคาร มก. และบ่อพักน้ำเสียบริเวณร้านอาหาร ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 182)
922 17 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดาน ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 208)
923 17 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการย้ายเฟอร์นิเจอร์ ของ สนง.สูติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 212)
924 17 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจ ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
925 17 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ของ ห้องบัตร อาคาร มภร. ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 209)
926 17 พ.ค. 2562 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (views 196)
927 17 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 225)
928 13 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate Anywhere and UpToDate Advanced จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 208)
929 13 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (views 202)
930 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 174)
931 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 172)
932 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 214)
933 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 212)
934 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
935 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 205)
936 10 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณ DNA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 176)
937 8 พ.ค. 2562 post ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (VideoLaryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 220)
938 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 246)
939 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 192)
940 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 197)
941 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 197)
942 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
943 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
944 8 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 207)
945 7 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 197)
946 3 พ.ค. 2562 post ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กแบบ LED ชนิดติดเพดาน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 211)
947 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 199)
948 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
949 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
950 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 209)
951 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 173)
952 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 203)
953 2 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 188)
954 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 198)
955 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายชื่อห้อง ของห้องตรวจสูติฯ กลุ่มงานสูติฯ รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 215)
956 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ของหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. อาคาร ฉก. ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 195)
957 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้สารละลา่ยทางหลอดเลือดดำ ของห้องฉุกเฉิน ของกลุ่มงาน ฉก. ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 178)
958 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยทดแทนไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง ของ ศูนย์โรคไต อาคาร ขตร. ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 209)
959 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมประตูห้องผ่าตัด 4 ของ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป อาคาร มก. ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
960 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมผนังแผ่นลามิเนต ของ ICU ศัลยกรรม อาคาร ขตร. ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
961 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมโซฟา จำนวน 4 ตัว ของ หอผู้ป่วย ฉก. ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 190)
962 1 พ.ค. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 200)
963 29 เม.ย. 2562 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม.ค.2562 ถึง เดือนมี.ค.2562) (views 196)
964 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาบริการเวที แสงสี เสียง งานปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 185)
965 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า ยี่ห้อ Valleylab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 227)
966 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำประปา ภายใน รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 210)
967 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์เตียงโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 221)
968 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายชื่อห้อง/ชาร์ปงานระบบในอาคาร มภร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 180)
969 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเบาะหนังเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 194)
970 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
971 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจประสิทธิภาพห้องผ่าตัดสูติฯ จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 205)
972 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับค่ามาตรฐานเครื่องตรวจการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 200)
973 26 เม.ย. 2562 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ก๊อกน้ำเลเซอร์ ห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร มภร. ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 189)
974 26 เม.ย. 2562 post