Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "ข่าวประกวดราคา"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

ลำดับ วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 21 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 5)
2 21 ม.ค. 2565 post ประกาศบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (เดือน ม.ค.65) (views 6)
3 21 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (เดือน ม.ค.65) (views 6)
4 21 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (เดือน ม.ค.65) (views 8)
5 20 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 19)
6 20 ม.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าเหมายจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๐-๒๗ ม.ค.๖๕) (views 16)
7 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
8 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 10)
9 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
10 20 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ (views 11)
11 20 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Test) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 7)
12 20 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 9)
13 19 ม.ค. 2565 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) ผู้ใหญ่ จำนวน 19,000 ขวด ,(ขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) เด็ก จำนวน 1,000 ขวด) (views 26)
14 19 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA SCAN) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 16)
15 19 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมท่อเมนประปาแนวดิ่ง ชั้นใต้ดิน-ชั้น 5 อาคาร ฉกร. และ ทำอ่างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร มภร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 14)
16 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 15)
17 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 14)
18 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 14)
19 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 11)
20 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการ การตรวจการนอนหลับ จำนวน ๓๑๕ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 5)
21 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 4)
22 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างผู้รับเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 2)
23 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 3)
24 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 2)
25 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 3)
26 19 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 4)
27 19 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 7)
28 18 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 12)
29 18 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
30 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 15)
31 18 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 13)
32 18 ม.ค. 2565 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๘-๒๕ ม.ค.๖๕) (views 9)
33 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
34 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radspeed DR จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 11)
35 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 12)
36 18 ม.ค. 2565 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) 1 PACKAGE จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลง 18 ม.ค. 65 (views 10)
37 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟูลออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimaadz รุ่น Flexavision จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 7)
38 18 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 6)
39 17 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 20)
40 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
41 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 30)
42 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 25)
43 14 ม.ค. 2565 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 26)
44 14 ม.ค. 2565 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 26)
45 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 31)
46 12 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 28)
47 12 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 1เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 23)
48 12 ม.ค. 2565 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 75 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 24)
49 12 ม.ค. 2565 post ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 25 MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 20)
50 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 19)
51 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
52 12 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 18)
53 11 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 33)
54 11 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA SCAN) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 32)
55 11 ม.ค. 2565 post ประกาศราคากลาง (เวชภัณฑ์เฉพาะหน่วย) จำนวน 5 โครงการ (views 31)
56 10 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (views 32)
57 10 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ HOLOGIC โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 29)
58 10 ม.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 22)
59 7 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร No.1 หอพัศรีนครินทร์วรานุสรณ์ และ ซ่อมระบบกันซึมภายในบ่อเก็บน้ำชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 35)
60 7 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำและย้ายระบบควบคุมปั๊มน้ำ อาคารศรียานนท์ และ ซ่อมท่อเมนน้ำประปาห้องผู้ป่วย ฉก.4/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 38)
61 6 ม.ค. 2565 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 35)
62 6 ม.ค. 2565 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 38)
63 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๑๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 55)
64 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๑๐/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 41)
65 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๙/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 36)
66 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๘/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 30)
67 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๗/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 26)
68 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๖/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 26)
69 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๕/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 27)
70 5 ม.ค. 2565 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๔/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 22)
71 5 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม (views 23)
72 5 ม.ค. 2565 post ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน(ซองจดหมายชนิดมีหน้าต่างใสฯ) จำนวน 12,000 ซอง(งานพยาธิฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 24)
73 5 ม.ค. 2565 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 22)
74 5 ม.ค. 2565 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 27)
75 4 ม.ค. 2565 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (views 29)
76 30 ธ.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" หมึกพิมพ์ CT203109 สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น M375z (จำนวนการพิมพ์ 12,000 แผ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 65)
77 30 ธ.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 63)
78 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบฟลูออโรสโคปี้ ยี่ห้อ HOLOGIC โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
79 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบบริหารจัดเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
80 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 47)
81 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 49)
82 30 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 45)
83 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 78)
84 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
85 29 ธ.ค. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 69)
86 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
87 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด Giftset สำหรับห้องพิเศษ จำนวน 3,000 ชุด(คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
88 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 56)
89 29 ธ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 57)
90 29 ธ.ค. 2564 post ประกาศ "โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (views 67)
91 28 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบัานงานครัว(ถ้วยพลาสติกเกร็ดแก้วPPฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
92 28 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 77)
93 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
94 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 81)
95 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
96 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดชนิดไม่ลุกล้ำ ยี่ห้อ Draeger จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
97 27 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 6 รายการ (หลอด LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
98 23 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดจำนวน 18 ชิ้น , จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดจำนวน 12 ชิ้น , จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด (views 86)
99 23 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม , จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัดจำนวน 39 รายการ และ จ้างลับคมกรรไกรสำหรับหัตถการ (views 87)
100 23 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมประสาท , จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวน์ และ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม , (views 84)
101 22 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 6 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
102 22 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
103 22 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 38 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
104 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ ปี 65 (views 77)
105 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศ ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (views 69)
106 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
107 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
108 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 64)
109 21 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 74)
110 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๓/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 88)
111 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 79)
112 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔๐๐๐๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 79)
113 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคประกาศซื้อวัสดุช่าง รายการ Battery 12 v9 Ah จำนวน 4 ก้อน (ไอซียู ศัลยกรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
114 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศซื้อวัสดุวิททยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ SPO๒ Extension Cable,๒m จำนวน 5 ชิ้น(ศูนย์เครื่องมือแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
115 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กล่องพลาสติกฝาคู่ ขนาด ๓๕ ลิตร)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
116 20 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 65)
117 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 81)
118 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี สำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
119 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UPS หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
120 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญจ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
121 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
122 17 ธ.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) ๑ PACKAGE จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 76)
123 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
124 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
125 17 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
126 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาและเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 81)
127 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 76)
128 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
129 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลนิก โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
130 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลง เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
131 16 ธ.ค. 2564 post ประการเผยแพร่ข้อตกลงเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
132 16 ธ.ค. 2564 post ประการเผยแพร่ข้อตกลงจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 96 รายการ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 62)
133 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
134 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 70)
135 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
136 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคบเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
137 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
138 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องมือแพทย์ทางศัลยกรรมประสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
139 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
140 16 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กระดาษสติ๊กเกอร์แบบ DT และผ้าหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
141 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 82)
142 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 76)
143 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 87)
144 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะเคมีบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
145 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบอีเลคโทรไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
146 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
147 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
148 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่ม ของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
149 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ,เครื่องย้ายรากผม,เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
150 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องป้องกันเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 61)
151 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 54)
152 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
153 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ชนิดไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ PIONEER ELEVATOR อาคาร เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
154 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารคุณวิศาล (No.1,No.2) และอาคารหอพัก 7 ชั้น ยี่ห้อ ซิกม่า (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
155 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 51)
156 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3M รุ่น 5XL#1,รุ่น 5XL#2 และ รุ่น 8XL#1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
157 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 48)
158 15 ธ.ค. 2564 post ซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งขนาด 1.5 ลิตร, 3 ลิตร และสายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดสะอาดความยาว 1.8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
159 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ การตรวจการนอนหลับ จำนวน ๓๑๕ ครั้ง โรงพยาบาลตำรวจ (views 58)
160 15 ธ.ค. 2564 post ซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ขนาด XS, S, M, L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 77)
161 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 65)
162 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
163 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
164 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 50)
165 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
166 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็งเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
167 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 57)
168 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 53)
169 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
170 15 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไต ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
171 15 ธ.ค. 2564 post ซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติกปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Plastic Syringe) ขนาด 3, 5 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
172 15 ธ.ค. 2564 post ซื้อกระบอกสำหรับให้ของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Feeding Syringe) ขนาด 50 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 68)
173 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA1C (COST/TEST) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
174 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
175 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 80)
176 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรแบบรวมอะไหล่สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 70)
177 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
178 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 62)
179 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ CANON จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 72)
180 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 65)
181 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
182 14 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
183 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
184 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 76)
185 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
186 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 68)
187 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 51)
188 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 60)
189 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ขวดเพาะเชื้อจากเลือด(Hemoculture) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 60)
190 13 ธ.ค. 2564 post ซื้อถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S, M, L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
191 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (Sticker label และ Ribbon premium wax) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 60)
192 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการฮู๊ด วัสดุ Tychem ๒๐๐๐ ๒ ชั้น เลนส์ Acetate ไม่มีรอง จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
193 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (views 67)
194 13 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 67)
195 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 89)
196 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z (จำนวนการพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๔๐๐ ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
197 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (วันที่ ๙-๑๗ ธ.ค.๖๔) (views 89)
198 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (วันที่ ๙-๑๗ ธ.ค.๖๔) (views 89)
199 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Vented Paclitaxel Set (MT)) จำนวน 560 ชิ้น (views 78)
200 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
201 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Dual Energy) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
202 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
203 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 66)
204 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Commuter , Hiace , Vigo , Ventury , AVANZA , ALTIS จำนวน 29 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
205 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 58)
206 9 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล(PACS)โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
207 8 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 103)
208 8 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 90)
209 8 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฯเพื่อใช้ในโครงการ World AIDS Day getting to ZERO โรงพยาบาลตำรวจ(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 88)
210 7 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๗-๑๕ ธ.ค.๖๔) (views 80)
211 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกยา Celecoxib 200 mg. cap. และ Celecoxib 400 mg. cap. โดยวิธีคัดเลือก (views 106)
212 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 103)
213 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 96)
214 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 93)
215 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
216 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 73)
217 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
218 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้าง บริการบำรุงรักษาเครื่องมือแยกชั้นกระจกตา ด้วยแสงเลเซอร์ และใบมีดยี่ห้อ Ziemer รุ่น Femto LDV Crystal Line จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
219 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 68)
220 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อน้ำ, ท่อส้วมและท่อเมนในช่องชาร์ป อาคาร ฉก. ชั้น14, ทำฝาบ่อน้ำดีและที่กั้นรถเหยียบบ่อน้ำดี อาคาร มภร., ซ่อมท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำฝน อาคาร มภร. ชั้น 9 และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์โล่ 93943 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
221 3 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 68)
222 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBattery for Kenz Cardico 5 set (ศูนย์เครื่องมือแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
223 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (2 -13 ธ.ค.64) (views 83)
224 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA scan) กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 80)
225 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์(เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) (views 83)
226 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเลนส์ Storz 30 deg 400 mm. (views 67)
227 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 75)
228 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (views 85)
229 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (views 70)
230 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
231 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.โควิด 3 (views 76)
232 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษบวกเลขฯ)จำนวน 18 รายการ(คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 72)
233 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร ,ซ่อมพื้นคอนกรีตรางน้ำและผนังห้องน้ำ , เหมาบริการอาหาร 3 มื้อแก่ผู้ป่วย covid-19 (views 73)
234 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ตัดเย็บเครื่องนอน , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ AHU ขนาด 15 HP , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ รับ-ส่ง ผู้ป่วย (views 65)
235 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 67)
236 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
237 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมท่อน้ำรั่วในผนังห้องน้ำส่วนกลาง อาคาร มภร. ชั้น2-4 , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร ฉกร. , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร มก. , ทำป้ายชื่อและตรายาง (views 70)
238 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 64)
239 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถจักรรยานยนต์ทะเบียนโล่ 93943 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
240 2 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำฝน อาคาร มภร. ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 59)
241 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) รุ่น CT REVOLUTION HD กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑-๙ ธ.ค.๖๔) (views 83)
242 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑-๙ ธ.ค.๖๔) (views 86)
243 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 82)
244 1 ธ.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำรั่วในผนังห้องน้ำส่วนกลาง อาคาร มภร. ชั้น 2-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
245 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่าง(กรอบอลูมิเนียมฯ) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
246 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด12 v จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
247 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ซือวัสดุวิทยฯ(SPO2 Adult Finger Clip Compatible Mindray) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
248 30 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่ขอรับความเห็นชอบแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 งาน (views 86)
249 30 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ การตรวจการนอนหลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๓๐ พ.ย.-๘ ธ.ค.๖๔) (views 75)
250 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 71)
251 30 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 64)
252 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (29 พ.ย.-7 ธ.ค.64) (views 74)
253 29 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis ZEE MULTI-PURPOSE ผลิตภัณฑ์ประเทศ GERMANY ยี่ห้อ SIEMENS กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 81)
254 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (วันที่ ๒๙ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.๖๔) (views 94)
255 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
256 29 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน 1,771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
257 26 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๖ พ.ย.-๓ ธ.ค.๖๔) (views 87)
258 26 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๖ พ.ย.-๓ ธ.ค.๖๔) (views 81)
259 26 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
260 26 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (26 พ.ย.-3 ธ.ค.64) (views 92)
261 26 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรใน CSSD แบบรวมอะไหล่ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 93)
262 25 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (25 พ.ย. - 2 ธ.ค.64) (views 92)
263 25 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ (views 79)
264 25 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่เช่าเหมาจ่าย(COST/TEST)การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวเลือด(PT,APTT)และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
265 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุช่างฝ้า,สี,ปูน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 74)
266 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 79)
267 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 66)
268 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว แบบไม่รวมอุปกรณ์และอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
269 25 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
270 24 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
271 23 พ.ย. 2564 post "ประกาศ" โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) ๑ PACKAGE จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (views 93)
272 23 พ.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 79)
273 23 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๓๒ รายการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 79)
274 23 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (23-30 พ.ย.64) (views 72)
275 23 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ (views 68)
276 23 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ (วัสดุ) (views 77)
277 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ รายการแบตเตอรี่สำรองไฟภายในเครื่องช่วยหายใจรุ่น V๓๐๐/V๕๐๐/VN๕๐๐ ๘๔๑๕๒๙๐ Battery Pack M๗ NM๒.๕ จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 63)
278 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการกล่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ รุ่น GUD – ๑๐๐๐ จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 68)
279 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 52)
280 23 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซ่อมท่อน้ำ-ท่อส้วม และท่อเมนในช่องชาร์ป อาคาร ฉก. ชั้น 14, ทำฝาบ่อน้ำดีและที่กั้นรถเหยียบบ่อน้ำดี อาคาร มภร. และ ทำโปสเตอร์ผังผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 56)
281 23 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 70)
282 23 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ และใบมีดยี่ห้อ Ziemer รุ่น Femto LDV Crystal Line (รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ ๒๓-๓๐ พ.ย.๖๔) (views 67)
283 22 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (Cost/Reportable) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT/APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 120)
284 22 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงและลำโพงขยายเสียงประจำรถพยาบาลโล่ 98904 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
285 22 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 84)
286 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
287 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
288 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 69)
289 22 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA๑C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๒๒-๒๙ พ.ย.๖๔) (views 71)
290 22 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (views 64)
291 19 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่มอเตอร์ AHU ขนาด 15 HP, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอล อี ดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน ๖ เครื่อง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ VRF หอผู้ป่วย อาคาร มภร. ชั้น ๑๕ (views 109)
292 19 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ รับ-ส่ง ผู้ป่วย, จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อ.พัฒนาเครื่องมือฯ (views 90)
293 19 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหาร 3 มื้อ แก่ผู้ป่วย COVID-19 (HI), จ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ รถโล่ 02544 (views 91)
294 19 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนโล่ 93989 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. (views 92)
295 19 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง บำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด ของ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร. (views 86)
296 19 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ทำชั้นวางเอกสารเวชระเบียน ของ วบ.บก.อก.รพ.ตร. (views 83)
297 18 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ และใบมีดยี่ห้อ Ziemer รุ่น Femto LDV Crystal Line จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 89)
298 18 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 80)
299 18 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1C ในเลือด โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 93)
300 18 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน ๙๖ รายการ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พ.ย.๖๔) (views 89)
301 17 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 81)
302 17 พ.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเลสิคพร้อมเครื่องวัดสายตา ยี่ห้อ ZIESS รุ่น MEL๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ (views 86)
303 17 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 86)
304 17 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (ประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 78)
305 17 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างไม้ และงานโลหะ) จำนวน ๑๑ รายการ (กระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 71)
306 17 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 109)
307 16 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ ปี 65 (views 94)
308 16 พ.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์เช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (16-19 พ.ย.64) (views 91)
309 16 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (ช่างปูน) จำนวน 6 รายการ (views 75)
310 16 พ.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (views 78)
311 16 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่ขอรับความเห็นชอบแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ (views 82)
312 15 พ.ย. 2564 post ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ชนิด A4 จำนวน 12,000 รีม โดยวิธีีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 92)
313 15 พ.ย. 2564 post ประกาศซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิดจัมโบ้โรล จำนวน 10,000 ม้วน โดยวิธีีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (views 92)
314 15 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 6 เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
315 15 พ.ย. 2564 post ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาทำป้ายชื่อและตรายาง, ซ่อมตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำและซ่อมปั๊มน้ำตัวที่3 อาคาร มก.ชั้น1, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร มก. และ ซ่อมเปลี่ยนอะไล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร ฉกร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
316 15 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำรั่วในผนังห้องน้ำส่วนกลาง อาคาร มภร. ชั้น 2-4 และ ซ่อมท่อน้ำดับเพลิง อาคาร ฉก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 77)
317 15 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกำจัดฟอมาลีนอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 86)
318 12 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 101)
319 12 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ( สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ) (views 87)
320 12 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สช.๘/๒๕๖๕) (views 92)
321 11 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๖๔) (views 115)
322 11 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๑-๑๘ พ.ย.๖๔) (views 92)
323 11 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๑ - ๒๙ พ.ย.๖๔) (views 92)
324 10 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมชนิด 4 Module จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 96)
325 10 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย ชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 102)
326 10 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 98)
327 10 พ.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยในศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ ๑๐-๑๗ พ.ย.๖๔) (views 124)
328 9 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565 (views 106)
329 9 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด จำนวน ๓๙ รายการ, จ้างซ่อมพื้นคอนกรีตรางน้ำและผนังห้องน้ำ อาคาร มภร. ชั้น ๓ และจ้างตัดเย็บเครื่องนอน (views 87)
330 8 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำชั้นวางเอกสารเวชระเบียน (views 90)
331 8 พ.ย. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 94)
332 5 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๙ เดือน) (views 117)
333 5 พ.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายใน โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ วันที่ ๕-๑๐ พ.ย.๖๔) (views 113)
334 4 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Ovid Clinical and Hospital LWW Essential Collection ๒๐๒๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
335 4 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๖๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 110)
336 4 พ.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานแพทย์ผู้ป่วยใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 93)
337 4 พ.ย. 2564 post (E-bidding) จ้างเหมาบริการการวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า (views 87)
338 4 พ.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (views 124)
339 4 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน 1,771 เครื่อง (views 97)
340 3 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 98)
341 3 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
342 3 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิและบันไดเลื่อน วิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
343 3 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคาร มภร. 88 พรรษา (สช.3/2565) (views 103)
344 3 พ.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องมือกายภาพบำบัด, ซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียนโล่ 93989 และซ่อมเครื่องขยายเสียงและลำโพงขยายเสียงประจำรถพยาบาลทะเบียนโล่ 98904 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
345 3 พ.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ รพ.ตร.ในภาพรวม (สช.4/2565) (views 80)
346 1 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ วิวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 92)
347 1 พ.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 137)
348 29 ต.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 120)
349 28 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate Anywhere and UpToDate Advanced ๒๐๒๑ จำนวน ๑ ชุด (views 105)
350 28 ต.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ตรวจเช็คระยะและระบบไฟ ประจำรถพยาบาลทะเบียนโล่ 10020 ของ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. (views 113)
351 28 ต.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง สอบเทียบท่อดูดควันชนิดไม่ต่อท่อ ของ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 113)
352 28 ต.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ ของ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 108)
353 27 ต.ค. 2564 post ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) จำนวน ๑ รายการ (views 109)
354 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 112)
355 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 116)
356 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิิิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 96)
357 27 ต.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 92)
358 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
359 27 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
360 25 ต.ค. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจเรื่องเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว" ในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 113)
361 25 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 164)
362 25 ต.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 117)
363 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
364 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
365 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
366 20 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
367 19 ต.ค. 2564 post ประกาศบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 141)
368 19 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 137)
369 19 ต.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ ปี 2565 (views 141)
370 18 ต.ค. 2564 post ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 116)
371 18 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าแบบอีเลคโทรไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
372 15 ต.ค. 2564 post ประกาศสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ (views 135)
373 14 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 เรื่อง (views 168)
374 14 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
375 14 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 137)
376 14 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
377 14 ต.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมัน รายไตรมาส 4 (views 118)
378 12 ต.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 129)
379 7 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 166)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุง รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)...
380 4 ต.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 244)
381 4 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 170)
382 1 ต.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 172)
383 1 ต.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 193)
384 1 ต.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน 800,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 141)
385 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 161)
386 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 166)
387 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
388 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
389 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
390 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out lab) จำนวน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
391 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง ระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
392 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
393 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร แบบรวมอะไหล่ สำหรับหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
394 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาจ่ายเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA๑C (COST/TEST) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
395 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 29 ระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
396 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป ระบบดิจิตอล ชนิดซีอาร์ม รุ่น AXIOM Artis Zee Multi-Purpose จำนวน 1 เครื่อง แบบรวมอะไหล่ (TOP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 111)
397 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
398 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) การตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
399 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาจ่าย (COSTTEST) การตรวจวิเคราะห์หาสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
400 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TEST) ชุดตรวจทางธนาคารเลือดบนเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
401 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
402 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการตรวจการนอนหลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
403 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาจ่าย (Cost/TEST) การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT,APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
404 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
405 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ชนิดใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (DXA SCAN) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
406 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ (views 110)
407 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ (views 104)
408 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเปลี่ยนท่อเมนพื้น-อ่างล้าง (views 100)
409 30 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
410 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
411 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (views 107)
412 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างย้ายวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองจากอาคารสูติฯ มายังอาคารเภสัชกรรม (views 102)
413 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ย้ายวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองจากอาคารสูติฯ มายังอาคารเภสัชกรรม (views 101)
414 30 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องถ่ายภาพนิ่ง (views 100)
415 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างทำฝาบ่อตักตะกอนด้านหลังอาคาร มภร., ปรับปรุงผ้าม่านผู้ป่วย 8 ห้อง ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม ตัดเย็บวัสดุเครื่องแต่งกาย ของหน่วยซักฟอก, และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นแยกตะกอนอาคาร มภร.ชั้น 7 (views 107)
416 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF ภายในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. อายุรกรรม, ซ่อมลิฟต์โดยสารอาคาร มภร. No.2 และปรับปรุงประตูห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคาร มภร. (views 102)
417 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 90 รายการ , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเข็นไฟฟ้าแบบนั่งขับสำหรับส่งยา และ ซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 1117 (views 114)
418 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมพื้นทางเชื่อมระหว่างอาคาร (skywaik) , พิมพ์คู่มือป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย (views 99)
419 30 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุงจำนวน 3 เครื่อง , ทำ Standy Sticker PP และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเข็นไฟฟ้า (views 97)
420 29 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โดยวิธีตกเฉพาะเจาะจง (views 125)
421 29 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Ovid Clinical and Hospital LWW Essential Collection ๒๐๒๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
422 28 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะเคมีบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
423 28 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
424 28 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมอะไหล่)จำนวน๑,๗๗๑เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
425 28 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 145)
426 28 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 125)
427 28 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็ง-30 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 127)
428 28 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 111)
429 28 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 126)
430 27 ก.ย. 2564 post ทำโล่รางวัลไม้พร้อมกล่องแดง ของฝ่ายธุรการกำลังพล (views 133)
431 27 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำโล่รางวัลไม้พร้อมกล่องแดง ขอ (views 167)
432 27 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 80 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
433 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผู้ป่วยและทำหัตถการผู้ป่วยชนิดปรับด้วยไฟฟ้า ของ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. (views 129)
434 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หัวตรวจสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ ของ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. (views 122)
435 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัด ของ ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 133)
436 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นแยกตะกอน ของ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. (views 126)
437 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นเก็บโลหิตควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ของ งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. (views 106)
438 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบตู้ดูดควันชนิดไม่ต่อท่อ ของกลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร. (views 106)
439 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายของกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม (views 91)
440 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ (views 113)
441 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ (views 111)
442 26 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารทางวิดีทัศน์ (views 108)
443 25 ก.ย. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 95 เครื่อง ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 149)
444 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ทำการสถาบันนิติเวชวิทยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 162)
445 23 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 149)
446 23 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติพร้อมทำช่องเซอร์วิสเครื่องปรับอากาศ หน้าห้องรับรองรุจิรวงศ์ อาคาร มภร. ชั้น 2 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 126)
447 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 161)
448 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักพยาบาล 7 ชั้น ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 122)
449 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส EO จำนวน 2 เครื่อง ของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล อาคาร มก. ชั้น 1 รพ.ตร. (views 119)
450 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติพร้อมทำช่องเซอร์วิสเครื่องปรับอากาศ หน้าห้องรับรองรุจิรวงศ์ อาคาร มภร. ชั้น 2 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 114)
451 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
452 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
453 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
454 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
455 23 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
456 23 ก.ย. 2564 post ประกาศแก้ไขข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (views 117)
457 22 ก.ย. 2564 post ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 138)
458 22 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out lab) จำนวน 96 รายการ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
459 22 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างเช่าเหมาจ่าย (COST/TSET) การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติ งานเคมีคลินิก กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
460 22 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 160)
461 22 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ จัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
462 22 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Dual Energy) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธํีเฉพาะเจาะจง (views 128)
463 22 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานรังสีวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
464 22 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าร้านค้า อาคาร มภร. ชั้น 1 ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 100)
465 22 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ตรวจโควิด (SWAB 3) ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 104)
466 22 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างและปลั๊กไฟ พื้นที่พักคอยและให้การพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 101)
467 22 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นห้องชำรุด หอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร มภร. ชั้น 11 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 114)
468 22 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแขน (views 96)
469 22 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 38 เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (views 100)
470 21 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 130)
471 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 121)
472 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 120)
473 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ (views 119)
474 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ (views 101)
475 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 93)
476 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 96)
477 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 99)
478 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 104)
479 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
480 21 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุหลอดฉายลำแสงรังสี Ultraviolet(UV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
481 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาปรับปรุงที่ทำการสถาบันนิติเวชวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 143)
482 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
483 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
484 20 ก.ย. 2564 post สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันในสมองและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด (views 135)
485 20 ก.ย. 2564 post สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด (views 118)
486 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ โรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
487 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการการตรวจการนอนหลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 103)
488 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ T-DOC 2000 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
489 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเหมาจ่าย(Cost/TEST)การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (PT,APTT) และการตรวจ D-Dimer แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
490 20 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน 1,771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
491 20 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
492 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณ 64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
493 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณ 64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
494 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวันดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เงินโครงการเอดส์ฯ)จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 128)
495 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้งพื้นห้องซักล้างและอ่างซักล้างเป็นท่อ PVC ของหอพักพยาบาล กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 119)
496 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 4 และ ห้อง 5 ของ งานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 103)
497 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนฐานยึดสลิงเสาวิทยุ ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 92)
498 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน 3 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 106)
499 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน 3 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ต (views 96)
500 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ ซัมซุง จำนวน 5 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 87)
501 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ แฟมิลี่ ขนาด 32 นิ้ว ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 92)
502 19 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อประปาแนวนอนฝั่ง X-Pay, ซ่อมระบบท่อน้ำขาออกจากปั๊มน้ำ อาคาร มก. ชั้น 1 และ ซ่อมปั๊มน้ำเสีย (views 91)
503 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์เตียงโดยสาร อาคาร คศ. No.1 ของงานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 87)
504 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Standy Sticker PP ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. (views 94)
505 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายการสำหรับใช้ในห้องปฎิบัติการ ของงานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร. (views 84)
506 19 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีน โควิด-19 เชิงรุก ของ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. (views 93)
507 19 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมรางระบายน้ำจากบ่อ RBC ไปยังบ่อ Manhate, ซ่อมปั๊มน้ำ Up Feed อาคาร มภร. จำนวน 2 ตัว และ ซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร มภรร. No.2 (views 84)
508 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา PB อาคาร มภร. ชั้น 8 ของงานซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. (views 160)
509 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัด ชนิด 2 ช่อง ของหน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. (views 130)
510 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบแก๊สทางการแพทย์ ประจำอาคาร ขตร. รพ.ตร. (views 124)
511 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อะไหล่ปั๊มสูบน้ำเสีย ของ ฝ่ายซ่อมบำรุง บก.อก.รพ.ตร. (views 105)
512 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตรายาง ของ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 114)
513 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน ของ หอผู้ป่วย คศ. 2 กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. (views 104)
514 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทีม 1 ของหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม อาคาร มภร. ชั้น 16 (views 105)
515 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 1117 หอผู้ป่วยพิเศษ อาคาร มภร. รพ.ตร. (views 100)
516 18 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์โล่ 93945 ของฝ่ายธุรการกำลังพล รพ.ตร. (views 118)
517 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิดและเครื่องตรวจสารพิษ ยา สารเสพติด สารระเหยและแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 167)
518 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 157)
519 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 146)
520 17 ก.ย. 2564 post สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ ชุด (views 135)
521 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมพื้นเชื่อมระหว่างอาคาร (Skywalk) (views 129)
522 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 114)
523 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 119)
524 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate Anywhere and UpToDate Advanced 2021 จำนวน 1 ชุด (views 128)
525 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการสติ๊กเกอร์ใช้สำหรับออก VN ผู้ป่วยฯจำนวน 2,500 ห่อ)(งินงบประมาณฯ64)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
526 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียนโล่ 10171 (views 108)
527 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 4 และ ห้อง 5 ของ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. (views 98)
528 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ดูดควัน จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 96)
529 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เสื้อผ้าผู้ป่วย ของหอผู้ป่วยสามัญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 82)
530 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนไฟแสงสว่างและย้ายเสาไฟส่องสว่าง อาคาร มภร. และ อาคาร คศ. ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 77)
531 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดล้อเตียงผ่าตัด ของ ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 85)
532 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF ภายในหอผู้ป่วย ICU. อายุรกรรม (views 95)
533 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร มภร. No.2 (views 78)
534 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มน้ำ Up Feed อาคาร มภร. จำนวน 2 ตัว (views 85)
535 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบท่อขาออกจากปั๊มน้ำ อาคาร มก.ชั้น 1 (views 84)
536 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปาแนวนอนฝั่ง X-Pay ชั้น 5 อาคาร มภร. (views 84)
537 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปั๊มสูบน้ำเสีย ของงานซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ (views 91)
538 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรางระบายน้ำจากบ่อ RBC ไปยังบ่อ Manhole อาคารบำบัดน้ำเสีย (views 84)
539 17 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเปลี่ยนท่อเมนพื้น-อ่างล้าง (views 100)
540 17 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมหลังคาเมทัลชีท ชั้นดาดฟ้า อาคารบำบัดน้ำเสีย รพ.ตร. (views 95)
541 17 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คระยะและระบบไฟ ประจำรถพยาบาลโล่ 10020 (views 80)
542 17 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โคมไฟผ่าตัด ของห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 89)
543 16 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ (views 118)
544 16 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (views 137)
545 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 112)
546 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 120)
547 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 109)
548 16 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาตู้ดูดควัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 114)
549 15 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 142)
550 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
551 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
552 15 ก.ย. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" วันที่ 15 กันยายน 2564 (views 138)
553 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 112)
554 15 ก.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ย.-๔ ต.ค.๖๔) (views 138)
555 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
556 15 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 110)
557 14 ก.ย. 2564 post "ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ"เรื่องประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 131)
558 14 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 163)
559 14 ก.ย. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 151)
560 14 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 129)
561 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 138)
562 14 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
563 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสกัดและตรวจวิเคราะห์สารพิษ ยา สารเสพติด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
564 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 96)
565 14 ก.ย. 2564 post ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่องยกเลิกโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (views 118)
566 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 101)
567 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ Fresenius จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
568 14 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส จำนวน 3 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ 3M 5XL#1 ,รุ่น 5XL#2 และ รุ่น 8XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
569 14 ก.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อกเวฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 116)
570 13 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 141)
571 13 ก.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 152)
572 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 138)
573 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อทั่วไป ระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนาชั้น 3 (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผาตัดศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
574 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของห้องผ่าตัดอวัยวะต่างๆทางศัลยกรรมระบบโมดูล่า อาคารมงคลกาญจนา ชั้น 4 ห้องผ่าตัดตา 1-3 โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
575 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ(แบบไม่รวมอะไหล่)ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ระบบโมดูล่า โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
576 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 117)
577 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 132)
578 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 128)
579 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 109)
580 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการกลุ่มงานนิติพยาธิ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 91)
581 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติแบบระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 89)
582 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 86)
583 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 89)
584 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 90)
585 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงปั๊มน้ำ BOOSTER PUMP และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 88)
586 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 80)
587 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 85)
588 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 89)
589 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 80)
590 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 83)
591 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 91)
592 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 โครงการ (views 88)
593 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ (views 85)
594 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 87)
595 13 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ (views 92)
596 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 157)
597 10 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน 1,771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
598 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
599 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 134)
600 10 ก.ย. 2564 post ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซองพลาสติกใส่ยา จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 133)
601 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
602 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
603 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทรก (Shock Wave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
604 10 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ DI ยี่ห้อ MAZUMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 161)
605 10 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
606 9 ก.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาฯศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๙ - ๑๔ ก.ย.๖๔) (views 196)
607 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 128)
608 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 102)
609 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ๗๕๐ KVA อาคารสัจธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 114)
610 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ชนิดEthanolโดยใช้เทคนิคGC/FID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 91)
611 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 101)
612 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 104)
613 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (งานเครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
614 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 109)
615 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและท่อน้ำทิ้งพื้น ของ ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 1 (views 89)
616 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เตรียมยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง ของหน่วยผลิตยาและเคมีบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. (views 97)
617 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตะแกรงสแตนเลสใส่เครื่องมือ ของหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 102)
618 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำเย็นของระบบชิลเลอร์ ของกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร. อาคาร มภร. ชั้น 6 (views 93)
619 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยหนักควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ของ หอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. (views 82)
620 9 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเข็นไฟฟ้าแบบนั่งขับสำหรับส่งยา (views 79)
621 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
622 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอพักแพทย์อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑๐ และชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 153)
623 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องสำรองไฟสำหรับใช้งานกับเครื่องย้อมสีสไลด์แบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 138)
624 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 125)
625 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา Stryker Strecher (เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก) จำนวน 15 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
626 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
627 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9,อาคารสูตินรีเวชกรรม และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
628 8 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (views 119)
629 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ , ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ระบบทำความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
630 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ อาคาร มภร.,อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารข้าราชการตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 113)
631 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตา , เครื่องถ่ายภาพตัดขวางจอประสาทตา , เครื่องวัดความโค้งกระจกตา , เครื่องนับเซลกระจกตา , เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ และเครื่องวัดความดันลูกตา โดยวิธีตกเฉพาะเจาะจง (views 94)
632 8 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด C-Arm รุ่น OEC 9900 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
633 7 ก.ย. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (วันที่ 7-10 ก.ย.64) (views 158)
634 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์คุมเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ รุ่น Robotic Feed (SCP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 141)
635 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ รุ่น ProFlex ๙๖-Well PCR System จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 122)
636 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 131)
637 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 117)
638 7 ก.ย. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 97)
639 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 152)
640 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (views 151)
641 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่างฝ้า(กรรไกรตัดสังกะสี ทีบาร์) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
642 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ (views 108)
643 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกาศซื้อวัสดุช่างไฟฟ้า 4 รายการ(แบตเตอรี่ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
644 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 โครงการ (views 85)
645 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาและเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
646 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.โควิด 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 90)
647 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ประจำปีสำหรับเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างอัตโนมัติและระบบคิวห้องเจาะเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 85)
648 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอลชนิด Flat Panel Detector ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Flexavision จำนวน 1 เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 95)
649 7 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 83)
650 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลและเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 82)
651 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โตโยต้า รุ่น COMMUTER , HIACE , VIGO , VENTURY , AVANZA , ALTIS จำนวน 29 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
652 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลวเพื่อใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 86)
653 7 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการกระดาษม้วนวัดความดันโลหิต จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 79)
654 6 ก.ย. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวสำหรับใช้ในทางการแพทย์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (views 107)
655 6 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
656 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 132)
657 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 141)
658 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจความดันบวกสองระดับ ของ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. (views 122)
659 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับค่ารมาตรฐานเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพหูชั้นกลาง ของห้องตรวจการได้ยิน กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร. (views 112)
660 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเดินท่อประปาในห้องน้ำอาคาร มก. ชั้น 13 ของ หอผู้ป่วยพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. (views 101)
661 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องความดันลบ อาคาร ฉก. ชั้น 3 (views 91)
662 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำและอ่างล้างมือ (views 102)
663 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมชาย จำนวน 2 ห้อง ของ หอผู้ป่วยคุณวิศาล ชั้น 3/1 กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. (views 100)
664 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (views 93)
665 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าชำรุดบริเวณโถงทางเดิน อาคาร มภร. ชั้น 7 ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 88)
666 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 34 ชุด ของ ฝ่ายธุรการกำลังพล บก.อก.รพ.ตร. (views 103)
667 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตัดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล ของ หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. อาคาร ขตร. ชั้น 2 (views 92)
668 5 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องขจัดความชื้นในระบบอัดอากาศทางการแพทย์ ประจำอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 4 เครื่อง ของ งานซ่อมบำรุง ซร.บก.อก.รพ.ตร. (views 86)
669 4 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
670 3 ก.ย. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ 4 โครงการ (เฉพาะหน่วย) (views 125)
671 3 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ขนของ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
672 3 ก.ย. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 (views 143)
673 3 ก.ย. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 114)
674 3 ก.ย. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 137)
675 2 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการกระดาษบันทึก NST ใช้กับเครื่อง Fetal Monitor ยี่ห้อ Corometrics รุ่น ๑๗๐ Series จำนวน ๑๐๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
676 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างดูดตะกอนภายในบ่อเก็บตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย และจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องยางชำรุดบริเวณโถงหน้าลิฟต์ (views 118)
677 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ขนของ อาคาร ฉกร. (ฝั่งกลุ่มงานทันตกรรม) และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบแก๊สทางการแพทย์ (views 122)
678 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนสายรีโมทเตียงผ่าตัดและ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสูบน้ำเสีย (views 122)
679 2 ก.ย. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้นล่าง อาคาร มก. และจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (views 109)
680 1 ก.ย. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ"เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 120)
681 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 128)
682 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) อาคารมงคลกาญจนา รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
683 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 20 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
684 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ( FM – 200 ) รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 118)
685 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและสัตว์รบกวนในพื้นที่รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
686 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องวัดแรงดันสูงถึงตู้แผงสวิตซ์รวมประจำอาคาร รพ.ตร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
687 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
688 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ Alcon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 83)
689 1 ก.ย. 2564 post ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑-๘ ก.ย.๖๔) (views 104)
690 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็ง -๓๐ องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้ด้วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 112)
691 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
692 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 102)
693 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบปรับอากาศ MDV (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
694 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ (views 115)
695 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 โครงการ (views 113)
696 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ (views 130)
697 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 115)
698 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 โครงการ (views 98)
699 1 ก.ย. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 84)
700 31 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 142)
701 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รุ่น Ingenia ๑.๕T เลขที่เครื่อง ๘๔๘๐๘ (แบบรวมอะไหล่ Coil,Chiller และ Helium) จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ (views 127)
702 31 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 149)
703 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 136)
704 31 ส.ค. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 132)
705 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 118)
706 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ รุ่น GeneAmp PCR 9700 System จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 121)
707 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 121)
708 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 102)
709 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 105)
710 31 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) (views 101)
711 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
712 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 118)
713 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 99)
714 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อและระบบปรับอากาศปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 114)
715 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 129)
716 31 ส.ค. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 สิงหาคม 2564) (views 101)
717 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ และบันไดเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
718 31 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี และอาคารมงคลกาญจนาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 162)
719 31 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Nissan Urvan E26 จำนวน 15 คัน โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 89)
720 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 125)
721 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 125)
722 30 ส.ค. 2564 post ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 147)
723 30 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ยี่ห้อ PHILIPS แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
724 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ,เครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง,เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ,เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติและเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
725 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหา Bilirubin ในซีรั่มของทารกแรกเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
726 30 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ"เครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 106)
727 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคุณภาพน้ำในหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 119)
728 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบน้ำร้อนส่วนกลาง อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 131)
729 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ของระบบบริหารจัดการเอกสารทางการแพทย์ ( เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 120)
730 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารของอาคารขตร.(NO.1,NO.2)และอาคารสูตินรีเวชกรรม(No.2)ยี่ห้อ ฟูจิเทค แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 112)
731 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารเภสัชกรรม NO.1 ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (แบบไม่รวมอะไหล่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 87)
732 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ OLEODYNE (อาคารสูตินรีเวชกรรม NO.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 99)
733 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง ยี่ห้อ ฮาวเวิร์ด (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 97)
734 30 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application โปรแกรมรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 108)
735 30 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 86)
736 27 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร ๓ มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 146)
737 27 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสี ๘๐ แกรม A๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
738 27 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 133)
739 27 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายDigital Portable x-ray จำนวน ๒ เครื่อง (views 132)
740 27 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อเมนแนวตั้งชั้น5-ชั้น ดาดฟ้า อาคาร ฉกร. (ฝั่งทันตกรรม) (views 125)
741 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 154)
742 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
743 26 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 156)
744 26 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง (UPS) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ (views 133)
745 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคารคุณวิศาล (No.1,No.2) และอาคารหอพัก 7 ชั้น ยี่ห้อ ซิกม่า (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 116)
746 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แบบ Ceiling (General Radiography) ยี่ห้อ Shimadzu จำนวน 1 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 106)
747 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
748 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ PIONEER ELEVATOR อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
749 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (views 122)
750 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมท่อน้ำร้อนบริเวณห้อง1718-1718 และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ (views 133)
751 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นและทำตู้เสื้อผ้าผู้ป่วย (views 126)
752 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับตรวจยาเสพติดและสารไม่ทราบชนิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
753 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมห้องรับโทรทัศน์และห้องการเรียนการสอนสำหรับทันตอพทย์ประจำบ้าน , ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง UPS และ ซ่อมโทรทัศน์ แอลอีดี 32 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง (views 113)
754 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Centrifuge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 114)
755 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติขนาด ๒๔ เส้น รุ่น ๓๕๐๐XL Genetic Analyzer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) (views 104)
756 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องตรวจภายในลูกตา , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องอัลตร้าซาวน์ และซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำประปาและวาล์วลดความดัน (views 103)
757 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงซ่อมโทรทัศน์แอลอีดี 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ และเดินท่อน้ำทิ้ง (views 102)
758 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ , ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตัลแบบแผ่นเรียบชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ และ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยหายใจ (views 93)
759 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 94)
760 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 96)
761 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างปรับปรุงวอลเปเปอร์และเฟอรฺนิเจอร์ไม้ห้อง802 , ติดตั้งไม้กั้นกระดกควบคุมการเข้า-ออก และ ซ่อมเปลี่ยน Battery Detector ยี่ห้อ Canon (views 93)
762 26 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงซ่อมเปลี่ยนแจ็คเครื่องขูดหินปูน, ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นซิลเลอร์ No.3 และ ซ่อมเตียงนวดปรับระดับด้วยไฟฟ้า (views 90)
763 26 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 โครงการ (views 82)
764 25 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 123)
765 25 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจนับจำนวนเรติคูโลไซต์ (Cost/Reportable) กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 136)
766 25 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
767 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 135)
768 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเบาะที่นอนชำรุด และจ้างทำราวจับสแตนเลสพร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้า-ออก จำนวน 5 จุด (views 122)
769 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลำโพงขยายเสียงไซเรน (views 124)
770 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมรถจักยานยนต์โล่93952 และจ้างซ่อมรถจักยานยนต์โล่93950 (views 117)
771 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์เตียงโดยสาร อาคาร ขตร.No1, No2 และจ้างซ่อมประตูม้วน (views 100)
772 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมวอลเปเปอร์ชำรุด ห้อง 3, 5 และ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียงได้ 360 องศา (views 117)
773 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดไส้กรองและน้ำมันเครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์2 และย้ายวงจรกระแสไฟฟ้าสำรองจากอาคารสูติฯ ไปอาคารเภสัชกรรม (views 130)
774 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดแขนและกระดูก (views 122)
775 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคไตและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ (views 111)
776 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย และจ้างปรับปรุงประตูห้องน้ำสำหรับคนพิการ อาคาร มภร. ชั้น 2-8 (views 99)
777 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างเปลี่ยนท่อชำรุดรั่วซึมห้องคนไข้และเจ้าหน้าที่และซ่อมเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 90 รายการ (views 91)
778 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (Saw Blade) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 94)
779 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างซ่อมเปลี่ยนไฟแสงสว่างและย้ายเสาไฟส่องสว่าง และจ้างตัดผ้าเขียวสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด (views 86)
780 25 ส.ค. 2564 post ประกาศข้อตกลงจ้างระบบควบคุมการใช้ลิฟต์ และซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดและกล้องส่องข้อผ่านจอมอนิเตอร์ (views 93)
781 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
782 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 104)
783 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 96)
784 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 105)
785 25 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 84)
786 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ (views 148)
787 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑-๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 154)
788 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ (หอพักพยาบาล ๑๔ ชั้น) โรงพยาบาลตำรวจ และ สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (views 169)
789 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา และ ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) เวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 145)
790 24 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) และ ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 118)
791 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
792 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ SONOSCAPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
793 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รานการ กระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง จำนวน 5 ม้วน(เงินงบฯ64)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
794 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ กระดาษพิมพ์ภาพขาว-ดำ ยี่ห้อโซนี่ จำนวน 1 กล่อง(เงินงบฯ64)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
795 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์รายการStackhouse STM-300 Filter จำนวน 2 ชิ้น (เงินงบฯปี64) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
796 24 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม(เงินกองสลากฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 115)
797 24 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องหู คอ และโพรงจมูก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 143)
798 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 172)
799 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ รพ.ตร.(ทุ่งสองห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
800 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
801 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือดผลิตภัณฑ์ ERBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
802 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องรักษาโรคต้อหินมุมเปิดและมุมปิดด้วยแสงเลเซอร์และบำรุงรักษากล้องดิจิตอลถ่ายภาพจอประสาท 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 126)
803 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ ผ่าตัดตา ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 123)
804 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานกล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรมสำหรับต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 125)
805 23 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ B-Braun จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 129)
806 22 ส.ค. 2564 post "ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ออายุ) 1 PACKAGE จำนวน 1 ชุด (views 154)
807 20 ส.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 149)
808 20 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 156)
809 20 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
810 20 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 143)
811 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม ยี่ห้อ ASAHI จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
812 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนด้วยความถี่วิทยุ, เครื่องย้ายรากผม, เครื่องยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่สูงและเครื่องนำพาวิตามินเข้าสู่ผิวโดยใช้แรงดันอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 152)
813 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอลยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Dart Evolution จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 167)
814 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงหัวใจชนิดสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 138)
815 19 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ ๑๙ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๔) (views 143)
816 19 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ ๑๙ ส.ค.-๖ ก.ย.๖๔) (views 130)
817 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 121)
818 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับแยกรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 144)
819 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้เตรียมน้ำยาเคมีบำบัดชนิด 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
820 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องป้องกันเครื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 127)
821 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดาน ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Radseed DR จำนวน 1 เครื่อง (แบบไม่ร่วมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 117)
822 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายปีเครื่องช่วยทดแทนไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 101)
823 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
824 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์ สำหรับไอซียูอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 92)
825 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 98)
826 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 91)
827 19 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 107)
828 19 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๗๘๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๙-๒๔ ส.ค.๖๔) (views 104)
829 18 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญา"ซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมชุดผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 124)
830 18 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศและฆ่าเชื้อ สำหรับห้องแยกผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.หัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ2565 (views 143)
831 17 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 เรื่อง (views 174)
832 17 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) จำนวน ๑,๗๘๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
833 17 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (views 130)
834 17 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงพยาบาลตำรวจ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๗ - ๒๐ ส.ค.๖๔) (views 156)
835 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Atorvastatin 10 mg. tab. โดยวิิธีคัดเลือก (views 129)
836 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 134)
837 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 129)
838 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 โครงการ (views 133)
839 17 ส.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อซองพลาสติกใส่ยา จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 131)
840 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ 2565 (views 115)
841 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบกล้องตรวจหู ยี่ห้อ ZEISS (แบบไม่รวมอะไหล่)รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ2565 (views 127)
842 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ2565 (views 122)
843 17 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UPS หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อายุรกรรม รพ.ตร. ประจำปีงบประมาณ2565 (views 122)
844 16 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 เรื่อง (views 145)
845 16 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 166)
846 16 ส.ค. 2564 post ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลตำรวจ (ประกาศวิจารณ์ ๑๖-๑๙ ส.ค.๖๔) (views 168)
847 16 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 135)
848 16 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่สัญญา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 134)
849 16 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (views 149)
850 16 ส.ค. 2564 post ประกาศสัญญาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 127)
851 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 163)
852 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 142)
853 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
854 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 150)
855 14 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 139)
856 14 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญา"ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Full-Endoscopic Spine) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 128)
857 14 ส.ค. 2564 post "ประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ" "เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
858 13 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 141)
859 13 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 149)
860 13 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ ๑๓-๑๘ ส.ค.๖๔) (views 130)
861 13 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 127)
862 13 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 116)
863 13 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 153)
864 11 ส.ค. 2564 post ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจ (Outsource service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ ๑๑-๑๗ ส.ค.๖๔) (views 162)
865 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 169)
866 11 ส.ค. 2564 post ประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ (views 163)
867 11 ส.ค. 2564 post ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน ๙๕ เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ (ครั้งที่ ๒) (views 172)
868 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ UltraCal XS Single ๑ pk. จำนวน ๑๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 122)
869 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 124)
870 11 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (ผ้าประดับสีฟ้า) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 140)
871 10 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 151)
872 10 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 157)
873 10 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 148)
874 9 ส.ค. 2564 post ประกาศบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายการแก้ไขสัญญาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 96 รายการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (views 167)
875 9 ส.ค. 2564 post "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 167)
876 9 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ" เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 145)
877 9 ส.ค. 2564 post "ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ" ครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (views 144)
878 9 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุช่าง (ช่างโลหะ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 136)
879 9 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 163)
880 9 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Manual/AED Defibrillator จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 147)
881 6 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Diacerein 50 mg. capsule โดยวิธีคัดเลือก (views 234)
882 6 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Donepezil 10 mg. orally disintegrating tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 188)
883 6 ส.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ (views 194)
884 6 ส.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ( ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่มีแป้ง ขนาด S,M,L) (views 201)
885 6 ส.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ( ถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบมีแป้ง ขนาด XS,S,M,L) (views 189)
886 5 ส.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (views 226)
887 4 ส.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg. และ ๗๕ mg. capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 182)
888 4 ส.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 205)
889 4 ส.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๔ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (views 227)
890 31 ก.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 276)
891 31 ก.ค. 2564 post ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (views 224)
892 30 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 240)
893 30 ก.ค. 2564 post ประกาศแก้ไขชื่อโครงการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 216)
894 30 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (views 197)
895 29 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 150)
896 29 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บพลาสม่าแช่แข็ง-30 องศาเซลเซียล จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 144)
897 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องติดฉลากภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อจำแนกแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 174)
898 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 193)
899 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 147)
900 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 163)
901 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 143)
902 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ (views 152)
903 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 161)
904 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ (views 152)
905 27 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 165)
906 27 ก.ค. 2564 post ประกาศบันทึกต่อท้ายการแก้ไขข้อตกลงจ้างเหมาบริการห้องพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามใบสั่งจ้าง โรงพยาบาลตำรวจ เลขที่ ช.188/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (views 149)
907 27 ก.ค. 2564 post 'ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อเครื่องควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ก.ค. 64 (views 131)
908 23 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (COST/REPORTABLE) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือด พร้อมบริการเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ กลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ (views 156)
909 23 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลังพัสดุ 9 รายการ(กระดาษฟาง)(เงินงบประมาณ64) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 166)
910 23 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างความถี่วิทยุสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 171)
911 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อDigital Portable x-ray จำนวน ๒ เครื่อง (views 175)
912 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ (views 176)
913 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 156)
914 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ (views 161)
915 22 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Manidipine 20 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (views 165)
916 21 ก.ค. 2564 post ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ๑๗ รายการ (ชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว) (views 163)
917 21 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันในสมองและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 174)
918 21 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 166)
919 21 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะหารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและไขสันหลัง พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 166)
920 21 ก.ค. 2564 post ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 162)
921 20 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF 226XC สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น M402dn จำนวนการพิมพ์ 9,000 แผ่น จำนวน 300 ตลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 199)
922 20 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 185)
923 19 ก.ค. 2564 post ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงขยะพลาสติก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 188)
924 16 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (views 178)
925 16 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ (views 190)
926 16 ก.ค. 2564 post ประกาศสัญญาเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑ - ๔ และ ภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 185)
927 16 ก.ค. 2564 post ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงในพื้นที่อาคารศรีนครินทร์ทรานุสรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ ๑๖ ก.ค.-๓ ส.ค.๖๔) (views 178)
928 15 ก.ค. 2564 post ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ"เรื่อง"ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 177)
929 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Rasagiline 1 mg. tab. โดยวิธีคัดเลือก (views 162)
930 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการถุงมือยางป้องกันสารเคมี ยาว ๒๖ นิ้ว สีเหลือง จำนวน ๑๒ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 155)
931 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ Microloops ๑๐ ul. Sterile จำนวน ๒,๐๐๐ แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 164)
932 15 ก.ค. 2564 post ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุช่าง (ช่างประปา) จำนวน ๑๐ รายการ (เข็มขัดรัดท่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 182)
933 14 ก.ค. 2564 post ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ HEALTH CARE RESPIRATOR MASK N95 รุ่น 1870 จำนวน 1,350 กล่อง (views 166)
934 14 ก.ค. 2564 post