Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

โพสต์เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2561, 17:14

 

 • วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีชื่อเสียงความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยด้านสูติศาสตร์นรีเวชในระดับสากล
 • ค่านิยม : ก้าวทันเทคโนโลยี มีใจบริการ ทำงานเป็นทีม พัฒนาการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม
 • พันธกิจ : กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ มุ่งมั่นพัฒนาการดูแลรักษาและการฝึกอบรมบุคลากรด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาการที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมีมาตรฐานและเป็นธรรมกับประชาชน
 • ปรัชญา : รับผิดชอบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและผลิตบัณฑิตแพทย์อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

  หน่วยงานภายในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
 • ห้องคลอด : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 5
 • ห้องผ่าตัด : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 5
 • ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 6
 • สำนักงานกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 6
 • หอผู้ป่วย มภร. 15/1 : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 15 (ดูแลผู้ป่วยสามัญนรีเวชกรรม และสูติกรรมแทรกซ้อน)
 • หอผู้ป่วย มภร. 15/2 : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 15 (ดูแลผู้ป่วยสามัญสูติกรรม)
 • หอผู้ป่วย มภร. 17 : อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ชั้น 17 (ดูแลผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม และนรีเวชกรรม

คลินิกในเวลาราชการ ดังนี้

 • - ตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม (ฝากครรภ์) และนรีเวชกรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • - คลอดบุตร ปกติ หรือผ่าตัดคลอด
 • - ผ่าตัดนรีเวชกรรมแบบเปิดหน้าท้อง และแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
 • - คลินิกวัยทอง ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • - คลินิกภาวะมีบุตรยาก ทุกวันจันทร์ วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • - คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • - คลินิกมะเร็งนรีเวช ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ ดังนี้

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ออกตรวจ
จันทร์ 16.00 - 19.00 น. พ.ต.ท.สุภวิชช์ ธาราภูมิ
อังคาร 16.00 - 19.00 น. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง อุษาพรรณ รุ่งพิสุทธิพงษ์
พุธ 05.00 - 08.00 น. พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์
16.00 - 19.00 น. พ.ต.อ.สุขสันต์ กอแพร่พงศ์
พฤหัสบดี 16.00 - 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.อรัณ ไตรตานนท์

 

แพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
พล.ต.ต.เสรี ธีรพงษ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / ผ่าตัดผ่านกล้อง
พ.ต.อ.สุขสันต์ กอแพร่พงศ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพากร วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้อง
พ.ต.อ.หญิง รวิวรรณ เจียมอนุกูลกิจ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พ.ต.อ.หญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ต.ท.หญิง ศรลดา ธเนศวร วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
พ.ต.ท.สุภวิชช์ ธาราภูมิ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ว่าที่ พ.ต.ท.อรัณ ไตรตานนท์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้อง
พ.ต.ต.หญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พ.ต.ต.ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช
พ.ต.ต.สุธรรม สุธาพร วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
พ.ต.ต.หญิง ลักขณา จักกะพาก วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ร.ต.ท.อธิคม บูรณปัทมะ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ร.ต.ท.หญิง จิตสุภา คุณาเศรษฐ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
ว่าที่ ร.ต.ท.อุษาพรรณ รุ่งพิสุทธิพงษ์ วว.สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / มะเร็งนรีเวช

 

ที่อยู่ - ข้อมูลติดต่อสอบถาม
: 492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคาร มภร. ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม : 02-207-6000 ต่อ 10631
สำนักงานสูตินรีเวชกรรม : 02-207-6000 ต่อ 10620, 10625
: ob.gyn2557@gmail.com
: https://www.facebook.com/obgpolice/
:
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :

แชร์ข่าวนี้ :
Top