Slide background
Slide background
Slide background

ผู้ป่วยใหม่ - New Patient

ผู้ป่วยที่ประสงค์ขอสำเนาใบแสดงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกการเงิน
(To obtain a copy of Outpatient Billing Records, please contact our Finance Department.)

01

ผู้ป่วยใหม่

New Patient.

Graphic
02

ติดต่อหน่วยคัดกรองพร้อมตรวจสอบสิทธิ

Contact screening Unit and Check Medical Benefit.

Graphic
03

ติดต่อแผนกเวชระเบียน

Contact Medical Record Department.

Graphic
04

ติดต่อห้องตรวจโรค

Contact Examination Room.

Graphic
05

ติดต่อห้องจ่ายยา

Contact Pharmacy. (ติดต่อแผนกการเงิน กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน For non-covered medical expenses please contact Cashier.)

Graphic
แชร์เนื้อหา :
Top