Slide background
Slide background
Slide background

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10

โพสต์เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 17:53:26 | ข่าวฝึกอบรม สัมมนาภายใน - ภายนอก

  • 1020 ครั้ง

                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ ๑๐ “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนสู่สังคม ๔.๐”  เพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด นำเสนอบทเรียน และร่วมกันยืนยันความสำเร็จให้เห็นโดยทั่วกันว่าองค์กรใดหากนำแนวคิดและกระบวนการนี้ไปใช้ จะสามารถพัฒนาคุณภาพทั้งด้านบริการและการให้การรักษาให้ดียิ่งขึ้น สร้างความสุขในการทำงานให้แก่ผู้ให้บริการ และก่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 

                 ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง : www.r2rthailand.org อัตรา ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาท) หน่วยงานรัฐสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top