Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00
คลินิกระบบทางเดินหายใจ 08:00 - 16:00
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ 08:00 - 12:00
เสาร์ - อาทิตย์
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 2872)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 7760)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 4620)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 12039)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
30 พ.ย. 2563 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2565 (views 3161)
22 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 3613)
3 ก.ค. 2560 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 3273)
17 ต.ค. 2559 แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 3621)
13 ต.ค. 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 4883)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 76)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Police) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ (views 68)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ โรงพยาบาลตำรวจ (views 70)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9 ก.พ. 2566
การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (views 110)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 ก.พ. 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ. 2566 (views 160)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
3 ก.พ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (views 161)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
21 ต.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 488)
20 มี.ค. 2566 ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อ หัวกล้องรับภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ หัว ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 13)
20 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (views 11)
20 มี.ค. 2566 ประกาศซื้อวัสดุช่าง(งานสี)(สีน้ำอะคริลิกฯ)จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
20 มี.ค. 2566 ประกาศซื้อตู้แช่แข็งแบบตั้ง(Up-Right Freezer)อุณหภูมิ-25ถึง-20 องศา จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (views 13)
20 มี.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (views 12)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

post
Top