Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

วีดีทัศน์เรื่อง “แนวทางการเขียน Self Assessment Report (SAR 2018)” โดย พ.ต.ท.กฤติชาติ กำจรปรีชา ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โพสต์เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 11:09:15 | วิดีโอ รพ.ตำรวจ

  • 4832 ครั้ง

 

 

วีดีทัศน์เรื่อง “แนวทางการเขียน Self-Assessment Report” ซึ่งได้อัพเดทเป็น Version 2018 (SAR 2018) ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบกับการทำ workshop เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย และได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินตนเอง โดยมีเนื้อหาสำคัญเช่น

  1. 1. ปรัชญาในการพัฒนางานคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
  2. 2. การทบทวนข้อมูลสำคัญขององค์กร, ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และผลลัพธ์องค์กร
  3. 3. หลักการในการตั้งตัวชี้วัด
  4. 4. ทำความเข้าใจความหมายของ “คุณค่า (Value)” ที่ส่งมอบให้กับผู้รับบริการ
  5. 5. หลักการ เป้าหมาย และแนวทางในการประเมินตนเอง
  6. 6. การเขียน Self-Assessment Report ของ CLT/PCT ในหัวข้อต่างๆเช่น พันธกิจ/ความมุ่งหมาย, ขอบเขตบริการ, ผู้รับบริการสำคัญและความต้องการ, จุดเน้นของการจัดบริการและการพัฒนา, กลุ่มโรคสำคัญ (Key clinical population), ตัวชี้วัดของกลุ่มโรคสำคัญจำแนกตามมิติคุณภาพ, ความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน, Proxy disease, ผลการดำเนินการสำคัญในภาพรวม, สรุปการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม แผนการวิจัยสำคัญ และแผนการพัฒนาในอนาคต
  7. 7. การเขียน Self-Assessment Report ของ Clinical tracer/Clinical quality summary ในหัวข้อต่างๆเช่น Driver diagram, Process flowchart, Process management, การออกแบบบริการและกระบวนการ (Service and process design) พร้อมตัวอย่าง, Run chart and control chart, ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาการตัดสินใจอย่างมีเหตุและผล, ทำความเข้าใจความผันแปร (Common cause variation and special cause variation), รูปแบบทั้ง 8 ของ Special cause variation, การใช้โปรแกรม Control chart สำเร็จรูป และรูปแบบของการเขียน SAR เพื่อให้เห็นแนวคิดการใช้ 3C PDSA พร้อมตัวอย่าง

 

โปรแกรม control chart สำเร็จรูป (รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ https://bit.ly/2Wh6dbZ ขอบพระคุณครับ

 

แชร์ข่าวนี้ :

ข่าวอื่นๆ

Top