Slide background
Slide background
Slide background

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แชร์ข้อมูลนี้:
Top