Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. – ผกก. หรือเทียบเท่า ในสังกัด รพ.ตร. วาระประจำปี 2566

โพสต์เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 เวลา 17:50:42 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 3216 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/1998 ลง 1 พ.ย.66

1. บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจประเภทตำแหน่งทั่วไป

     1.1 ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.                           

     1.2 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.                      

     1.3 ข้าราชการตำรวจระดับ สว.                              

     1.4 ข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.                         

2. บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจประเภทตำแหน่งเฉพาะทาง

     2.1 ข้าราชการตำรวจสายงานแพทย์ (สบ 3), (สบ 2)                    

     2.2 ข้าราชการตำรวจสายงานเภสัชกรรม (สบ 4), (สบ 3), (สบ 2)                   

     2.3 ข้าราชการตำรวจสายงานพยาบาลวิชาชีพ (สบ 4), (สบ 3), (สบ 2), (สบ 1)            

     2.4 ข้าราชการตำรวจสายงานวิทยาศาสตร์ (สบ 3), (สบ 2)                 

     2.5 ข้าราชการตำรวจสายงานนักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3)         

     2.6 ข้าราชการตำรวจสายงานนักกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด (สบ 4), (สบ 3) 

     2.7 ข้าราชการตำรวจสายงานรังสีการแพทย์ (สบ 3)                  

     2.8 ข้าราชการตำรวจสายงานจิตวิทยาคลินิก (สบ 4), (สบ 3)               

     2.9 ข้าราชการตำรวจสายงานอาจารย์พยาบาล (สบ 2)               

     2.10 ข้าราชการตำรวจสายงานช่างภาพทางการแพทย์  (สบ 2), (สบ 1)    

     2.11 ข้าราชการตำรวจสายงานบัญชี  (รอง ผกก.)                          

     2.12 ข้าราชการตำรวจสายงานการเงินและบัญชี (สว.)       

หมายเหตุ หากข้าราชการตำรวจรายใดตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่อง ต่อ รพ.ตร. (ผ่าน บก.อก.รพ.ตร.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส  

แชร์ข่าวนี้ :
Top