Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

(กลุ่มงาน) สูตินรีเวชกรรม
: อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.) ชั้น 6 โรงพยาบาลตำรวจ
: 02-207-6000-10631
: pgh4.0pr@gmail.com
: https://www.facebook.com/obgpolice/
:
:
: บริษัทด้านการแพทย์
Line-ID : @Policehospital
อื่นๆ : 02-207-6000
ข้อมูลอัพเดท : 23 มิ.ย. 2565, 10:36

                                                                
หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive medicine)
ด้านบริการ (Medical service)
ตรวจรักษาวัยทอง (Menopause Service)

ให้คำปรึกษาและรักษาภาวะวัยทอง (Menopause) และภาวะวัยทองเร็วผิดปกติ (Premature ovarian insufficiency) รักษาฮอร์โมนทดแทนในวัยทอง รักษาภาวะกระดูกพรุนในวัยทอง ตรวจสภาวะสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยของสตรีวัยทองเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เป็นผลจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยทอง ได้แก่ คัดกรองความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) มะเร็งเต้านม (Mammography) ความหนาแน่นกระดูก (Bone Mineral Density)

ผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช (Gynecologic Minimally Invasive Surgery)
ผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวช ได้แก่ เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ภาวะมีบุตรยากไม่ทราบสาเหตุ ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ และผ่าตัดส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคทางนรีเวช ได้แก่ ภาวะเลือดออกผิดปกติช่องคลอด หรือสงสัยพยาธิสภาพในโพรงมดลูกจากการตรวจเบื้องต้น ติ่งเนื้อโพรงมดลูก และเนื้องอกมดลูก

ตรวจรักษาต่อมไร้ท่อนรีเวช (Reproductive Endocrinology Service)
ให้คำปรึกษา ตรวจหาสาเหตุและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนนรีเวช เช่น ไข่ไม่ตกเรื้อรัง (PCOS) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ภาวะรังไข่ทำงานผิดปกติ ภาวะประจำเดือนผิดปกติจากฮอร์โมนต่อมใต้สมองผิดปกติ ให้ฮอร์โมนและเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนและอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา

ตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก (Infertility Service)
ให้คำปรึกษา ตรวจหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก รักษาภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น ได้แก่ กระตุ้นฟองไข่ด้วยยา (Ovarian stimulation) การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI; Intra – Uterine Insemination)

ตรวจรักษาวางแผนครอบครัว (Family planning service)
ให้คำปรึกษาและให้บริการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว โดยให้บริการวิธีคุมกำเนิดชั่วคราวและการคุมกำเนิดถาวร ติดตามอาการสตรีหลังคลอดและวางแผนครอบครัว

ด้านการศึกษา (Academic Service) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่แผนกผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะครอบคลุมเนื้อหาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ต่อมไร้ท่อนรีเวช วางแผนครอบครัว ผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช และรักษามีบุตรยาก

งานวิจัย (Research)
จัดทำงานวิจัยในด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัยให้แก่แพทย์ประจำบ้าน
________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal-Fetal Medicine Unit)

ด้านบริการ (Medical service)
   
ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างฝากครรภ์ ช่วงเวลาคลอด และหลังคลอด แนะนำและให้คำปรึกษาเมื่อสงสัยหรือตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะผิดปกติ ให้บริการดูแลครรภ์เสี่ยงสูง (High risk pregnancy management) การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Fetal surveillance) การคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal screening and diagnosis) การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์เพื่อประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์และหาความพิการของทารกในครรภ์ (Obstetric ultrasound) รักษาภาวะแทรกซ้อนหรือความผิดปกติของทารกระหว่างที่อยู่ในครรภ์มารดา (Fetal therapy) รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลรักษามารดาและทารกในครรภ์ที่มีปัญหาซับซ้อน อันประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านการศึกษา (Academic Service)
    -  จัดการศึกษาแพทย์ประจำบ้าน ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แก่ประชาชนระดับสากล
    -  จัดอบรมให้ความรู้ประจำปีด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

งานวิจัย (Research)
   
เป็นหน่วยงานสนันสนุนงานวิจัยด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน

________________________________________________________________________________________________________________________
หน่วยมะเร็งนรีเวช (Gynecologic Oncology Unit)

ด้านการบริการ (Medical service)
 ให้บริการทางมะเร็งนรีเวชที่มีคุณภาพโดยมี คลินิกมะเร็งนรีเวช (Gynecologic oncology clinic) และ คลินิกคอลโปสโคปี (Colposcopy clinic) เพื่อดูแลรักษาผู้มีผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ มีรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชและให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการผ่าตัดมะเร็งนรีเวชทั้งทางหน้าท้องและผ่านกล้อง การส่องกล้องผ่าตัดโพรงมดลูก การให้ยาเคมีบำบัดและการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ให้คำปรึกษาและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย รวมทั้งการป้องกันและการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานการรักษาแบบสหวิทยาการร่วมกับแพทย์ทางมะเร็งวิทยา
และแพทย์ทางพยาธิวิทยานรีเวช

ด้านการเรียนการสอน (Academic Service)
   รับผิดชอบการเรียนการสอนเรื่องโรคมะเร็งทางนรีเวช การฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ การฝึกฝนทักษะการผ่าตัดให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (แพทย์ประจำบ้าน)

งานวิจัย (Research)
   เป็นหน่วยงานสนันสนุนงานวิจัยด้านมะเร็งวิทยานรีเวชให้แก่แพทย์ประจำบ้าน

    

________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยเวชศาสตร์ทางเพศ (Sexology Medicine)

ด้านการบริการ (Medical service)
คลินิกสุขภาพเพศ (Sexual Health Clinic) เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้การบริการในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การรักษา การบำบัด และการให้ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเพศ เนื่องจากปัญหาสุขภาพเพศมักเป็นปัญหาที่ซับซ้อนต้องอาศัยการดูแลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการดูแลแบบบูรณาการ รักษาแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ และสังคม
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ
ปัญหาทางเพศในสตรี
 - ปัญหาทางเพศในบุรุษ 
 - การดูแลบุคคลข้ามเพศ ได้แก่ การให้ฮอร์โมนข้ามเพศ และปัญหาสุขภาพทางเพศในบุคคลข้ามเพศ รวมถึงตรวจรักษาทางนรีเวชและการวางแผน     ครอบครัว      ให้กับบุคคลข้ามเพศ
 - ปัญหาสุขภาพทางเพศในผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศ โดยประสานงานให้ความร่วมมือกับ ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ

หน่วยเวชศาสตร์ทางเพศ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ประชาชนมี สุขภาพเพศที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ในบุคคลทุกเพศและทุกวัย

ด้านการเรียนการสอน (Academic Service)

- รับผิดชอบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (แพทย์ประจำบ้าน)
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ถูกละเมิดทางเพศ แก่ แพทย์ประจำบ้าน ต่างสถาบัน
- จัดอบรมบุคลากรภายในโรงพยาบาลด้านสุขภาพทางเพศ
- เป็นหน่วยงานสนันสนุนวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศให้แก่การอบรมบรรยายทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

งานวิจัย (Research)
เป็นหน่วยงานสนันสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศให้แก่แพทย์ประจำบ้าน________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Endoscopic Surgery Unit)

ด้านการบริการ (Medical service)
ให้บริการการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทางนรีเวชโดยการผ่าตัดด้วยกล้อง (Gynecologic Minimally Invasive Surgery) ประกอบด้วย
การส่องกล้องผ่าตัดผ่านทางหน้าท้อง (Laparoscopic Surgery) โดยใช้กล้องเข้าไปตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านแผลขนาดเล็กทางหน้าท้อง เช่น ภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ โรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก โรคถุงน้ำในรังไข่หรือท่อนำไข่ การตั้งครรภ์นอกมดลูก  การทำหมันแห้ง และ การวินิจฉัยท่อนำไข่ในผู้บุตรยาก เป็นต้น
- การผ่าตัดผ่านกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopic surgery) โดยการสอดกล้องขนาดเล็กเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติที่มาจากภายในโพรงมดลูก เช่น ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด, สตรีที่มีปัญหาแท้งซ้ำซาก การวินิจฉัยไม่ชัดเจนจากการตรวจพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง (ultrasound) หรือการฉีดสีประเมินสภาพภายในโพรงมดลูก (hysterosalpingogram)  และสามารถทำการผ่าตัดรักษารอยโรคภายในโพรงมดลูก เช่น ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก  เนื้องอกในโพรงมดลูก ตัดพังผืดภายในโพรงมดลูก เป็นต้น

ด้านการเรียนการสอน (Academic Service)
การฝึกสอนการผ่าตัดให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (แพทย์ประจำบ้าน)

งานวิจัย (Research)
เป็นหน่วยงานสนันสนุนงานวิจัยด้านการผ่าตัดด้วยกล้องให้แก่แพทย์ประจำบ้าน
________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

แชร์ข้อมูลนี้:
Top