Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

กลุ่มงานอายุรกรรม
:
:
:
:
:
:
:
Line-ID :
อื่นๆ :
ข้อมูลอัพเดท : 27 พ.ย. 2563, 16:17

ตารางแพทย์ออกตรวจ ห้องตรวจโรคอายุรกรรม อาคาร มภร. ชั้น 3

OPD วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
อายุรกรรม วรรณีย์, ยืนยง, ศุภฤกษ์, พัสวี, มงคลธิดา, อรรถพล, วสันต์, ดวงนภา, กันต์, ดลวัฒน์, สกลวัชร, อุรารี, สรัล, วลัยลักษณ์ สุรัตน์, พรเทพ, เชาวลิต, ประพัฒน์, สุรีรัตน์, จิรายุ, กฤติชาติ, รัญญวรรณ,ไกรฤกษ์, ชุติรัตน์, ณัฐพงศ์, วรพิชา
(บัณฑิต)
วรรณีย์, พัสวี, อรรถพล, กฤติชาติ, วสันต์, ภัสรา, วิพัชร, สรัล, ดาดนุช
(สมยศ)
สุรัตน์, ยืนยง, ศุภฤกษ์, ประพัฒน์, รัชนี, สุรีรัตน์, มงคลธิดา, จิรายุ, ปิ่นฉัตร, ชุติรัตน์, สกลวัช, สุธนา
(บัณฑิต)
เชาวลิต, รัชนี, รัญญวรรณ, ปิ่นฉัตร, ดวงนภา, ไกรฤกษ์, ภัสรา, กันต์, วิพัชร, ดลวัฒน์, ณัฐพงศ์, อุรารี
(อนุรักษ์)
(เฉพาะนัด)   (เกษม)
(พันวดี)
สุนันท์, ดามพันธ์, วรชาติ, พรเทพ ธนิต  
ผิวหนัง บุณยรัสน์, วรพิชา, ดาดนุช นพศักดิ์, สุธนา สิริยา, วรพิชา บุณยรัสน์, วลัยลักษณ์, ดาดนุช วลัยลักษณ์, สุธนา
  • ตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ : ในแต่ละเดือน แพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำที่หอผู้ป่วยใน และ หอผู้ป่วยวิกฤติ(ICU) จะไม่ได้ออกตรวจที่ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
  : แพทย์ที่วงเล็บ ( ) เป็นแพทย์ที่ปรึกษาอาวุโส
  : ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรฯ 02-207-6000 ต่อ 10352, 10353

ตารางคลินิกภาคเช้า – บ่าย คลินิกในเวลาราชการ ดังนี้

คลินิก ตารางคลินิกภาคเช้า
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ผิวหนัง บุณยรัสน์, วรพิชา, ดาดนุช นพศักดิ์, สุธนา สิริยา, วรพิชา บุณยรัสน์, วลัยลักษณ์, ดาดนุช วลัยลักษณ์, สุธนา
ต่อมไร้ท่อ สุนันท์ มงคลธิดา ณัฐพงศ์ พจน์ -
โรคติดเชื้อ จิรายุ - - - -
โลหิตวิทยา - - อุรารี - -
คลินิก ตารางคลินิกภาคบ่าย
ผิวหนัง (Laser) วลัยลักษณ์ วรพิชา ดาดนุช สุธนา -
ทรวงอก พันวดี, ประพัฒน์, ภัสรา, กันต์ - - - -
ไตทั่วไป, ปลูกถ่ายไต แพทย์โรคไตทุกท่าน - - - -
ทางเดินอาหาร - ยืนยง, เชาวลิต - - -
มะเร็ง - สุรีรัตน์, ดวงนภา - - -
หัวใจ - - แพทย์โรคหัวใจทุกท่าน - -
โรคข้อ - - - พัสวี -
ระบบประสาท - - - วรรณีย์, รัชนี, ชุติรัตน์ -
โลหิตวิทยา - - กฤติชาติ - -

• การนัดทำหัตถการพิเศษ ในหน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ และ หน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ
ต้องมีการนัดผ่านจากแพทย์ที่ห้องตรวจโรคอายุรกรรม หรือ แพทย์จากคลินิกเฉพาะทางต่างๆ เท่านั้น

ตารางคลินิกเวลาราชการ ดังนี้

ตารางคลินิกนอกเวลา
วัน คลินิกรุ่งอรุณ 5.00 - 8.00 น. คลินิกนอกเวลาช่วงเย็น 16.30 - 19.30 น.
จันทร์ อ.ดามพันธ์ -
อังคาร อ.รัชนี อ.สุนันท์, อ.ศุภฤกษ์
พุธ อ.ดามพันธ์ อ. ุภฤกษ์, อ.พัสวี, (อ.ณัฐพงศ์ เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)
พฤหัสบดี อ.ดามพันธ์ อ.เกษม, อ.ภัสรา
ศุกร์ อ.ดามพันธ์ -

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. พันตำรวจเอก ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล

ศูนย์โรคหัวใจและการไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular diseases)

          1.1 พลตำรวจตรี เกษม            รัตนสุมาวงศ์    อาจารย์ที่ปรึกษา

          1.2 พันตำรวจเอก ศุภฤกษ์       พัฒนปรีชากุล   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

          1.3 พันตำรวจเอก อนุรักษ์        เจียมอนุกูลกิจ   หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ

          1.4 พันตำรวจโท วสันต์           ซุนเฟื่อง         

          1.5 พันตำรวจโทหญิง รัญญวรรณ         โชตินิมิตรคุณ  

          1.6 พันตำรวจโท ไกรฤกษ์                  เชษฐกุลานุรักษ์

          1.7 พันตำรวจโท ธนพล           โอฬาระชิน     

          1.8 ร้อยตำรวจเอก สุขุม           เตชะสกุลเจริญ

          1.9 ร้อยตำรวจโท เบญจ์           องควานิช       

          1.10 ร้อยตำรวจตรี สกลวัชร      มนต์ไตรเวศย์  

2.        ฝ่ายโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory diseases)

          2.1 พลตำรวจตรีหญิง พันวดี     รัตนสุมาวงศ์    อาจารย์ที่ปรึกษา

          2.2 พันตำรวจเอก ประพัฒน์      วงศ์วิสุทธิกุล    หัวหน้าหน่วยระบบโรคทางเดินหายใจ

          2.3 พันตำรวจโท หญิง ภัสรา     อังกินันทน์      

          2.4 ร้อยตำรวจโท กันต์            โอโกโนกิ        

3.        หน่วย ตจวิทยา (Skin and S.T.D.)

          3.1 พลตำรวจตรีหญิง สิริยา      อารีเจริญเลิศ    อาจารย์ที่ปรึกษา/(นอกราชการ)

          3.2 พันตำรวจโทหญิง วลัยลักษณ์         มีประถม         หัวหน้าหน่วย ตจวิทยา

          3.3 พันตำรวจโทหญิง วรพิชา    โพธิ์ใบกุล       

          3.4 พันตำรวจโทหญิง สุธนำ      โพธิ์มณี

          3.5 พันตำรวจโทหญิง ชวพร     สุดโนรีกูล       

          3.6 พันตำรวจตรีหญิง วริษฐา    ไมตรีสถิต       

          3.7 ร้อยตำรวจเอกหญิง ดาดนุช ศาสตระรุจิ      

4.        หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal diseases)

          4.1 พันตำรวจเอก ยืนยง เจียงวิริชัยกูร   

          4.2 พันตำรวจเอก เชาวลิต        พัฒนสิริกุล       หัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร

          4.3 พันตำรวจตรีหญิง วริศรา    ศิริจรูญวงศ์     

 

5.        หน่วยโรคระบบประสาท (Neurological diseases)

          5.1 พลตำรวจตรี ดามพันธ์        นิลายน           อาจารย์ที่ปรึกษา

          5.2 พันตำรวจเอกหญิง รัชนี      ชาญสุไชย       หัวหน้าหน่วยโรคระบบประสาท

          5.3 พันตำรวจตรีหญิง จุฑารัตน์  จั่นบางแก้ว     

          5.4 ร้อยตำรวจโทหญิง ชุติรัตน์   ประมุขสรรค์

          5.5 ร้อยตำรวจตรีหญิง จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์        

6.        หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ (Endocrinological diseases)

          6.1 พลตำรวจตรีหญิง สุนันท์     เบญจเจริญวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

          6.2 พลตำรวจตรีพจน์              ตันนิรันดร       อาจารย์ที่ปรึกษา        

6.3 พันตำรวจเอกหญิง มงคลธิดา         อัมพลเสถียร    หัวหน้าหน่วยโรคต่อมไร้ท่อ

          6.4 แพทย์หญิง ปิยนุช             ปิยสาธิต        

          6.5 แพทย์หญิง นิษฐา             ปรุงวิทยา

7.         ศูนย์โรคไต (Nephrological diseases)

          7.1 พลตำรวจตรี ธนิต             จิรนันท์ธวัช                อาจารย์ที่ปรึกษา

          7.2 พลตำรวจตรี พรเทพ                    ลีลาสงวน                  อาจารย์ที่ปรึกษา

          7.3 พันตำรวจเอก สุรัตน์           ทรงพานิช                 อาจารย์ที่ปรึกษา

          7.4 พันตำรวจโท อรรถพล        วนาเดช                     หัวหน้าศูนย์โรคไต

          7.5 พันตำรวจโทหญิง ปิ่นฉัตร   ทองแพ

          7.6 พันตำรวจตรี ดลวัฒน์                   แสงพานิชย์

          7.7 แพทย์หญิง ปัณฑิตา                    ศรหิรัญ

8.        หน่วยโรคข้อรูมาติซั่ม (Rheumatology)

          8.1 พันตำรวจเอกหญิง พัสวี      วนานุวัธ                              หัวหน้าหน่วยโรคข้อรูมาติซั่ม

9.        หน่วยโรคมะเร็งวิทยา (Oncology)

          9.1 พันตำรวจเอกหญิง สุรีรัตน์   จารุหทัย                              หัวหน้าหน่วยโรคมะเร็งวิทยา

          9.2 พันตำรวจโทหญิง ดวงนภา  เบญจวงศ์เสถียร         

10.      หน่วยโรคติดเชื้อ (Infectious)

          10.1 พันตำรวจเอก จิรายุ                   วิสูตรานุกูล      หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ

          10.2 ร้อยตำรวจเอก เอกวิทย์     ยมสมิต

 

11.       หน่วยโรคโลหิตวิทยา (Hematology)

          11.1 พันตำรวจโท กฤติชาติ      กำจรปรีชา       หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา

          11.2 พันตำรวจโทหญิง มณฑาทิพย์ พินิจเวชการ         

12.      อายุรศาสตร์ทั่วไป (General med)

          12.1 พันตำรวจตรี สรัล            ตั้งสำเริงวงศ์    (กำลังจะศึกษาต่อเฉพาะทางโรคปอด)

          12.2 ว่าที่พันตำรวจตรี นภาพงษ์ นิติวรางกูร       (กำลังจะศึกษาแพทย์ประจำบ้าน)

          12.3 ร้อยตำรวจเอกหญิง อารดา โอวาทตระกูล   (กำลังจะศึกษาต่อเฉพาะทางตจวิทยา)

          12.4 ร้อยตำรวจเอกหญิง ธนวดี  สิทธิผลกุล       (กำลังจะศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน)

          12.5 ร้อยตำรวจเอก กฤตภาส    จุลกทัพพะ       (กำลังจะศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน)

          12.6 ร้อยตำรวจโท ปรัชญ์        อุทาโย            (กำลังจะศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน)

แชร์ข้อมูลนี้:
Top